VESELÝ, J. Architektonický manuál pro Znojmo [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Zvolená metoda presentace výsledků teoretické a analytické práce předchozího semestru je velmi pozitivní počin. Vytvoření manuálu jako praktické pomůcky pro stavění v pamákové rezervaci historického města Znojma místo standardních regulačních principů je hlavním motivem presentované diplomové práce. Snaha po komplexnosti dokumentu a z toho vyplývající časová náročnost byla obtížnou překážkou vlastní snahy autora. Práce je tak spíše základem dobře zvolené metodiky po kritickém zhodnocení zainteresovaných reálných uživatelů. Hodnotu práce vidím především ve snaze metodicky zvládnout téma spíše teoretické, než je obvyklý rámec diplomové práce. Ukázka navržených aplikací stanovených principů je ukázkou reálného použití na mnoha místech historického města s potenciálem dostaveb nebo přestaveb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Osobní zaujetí pro zvolené téma i metodu, neodhadnutá časová náročnost novátorského postupu
Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Foretník, Jan

Předložená práce má ambici být alternativou ke klasickým regulačním plánům. Jako takovou ji shledávám jako přínos do diskuse o podobě regulace staveb v historickém prostředí. Práce je na pomezí teoretické a praktické závěrečné práce. Vzhledem k tomu, že takovéto práce nemají na FA tradici a jedná se o práci do značné míry průkopnickou, doporučuji ji i přes výše zmíněné nedostatky (i přes závažné nedostatky ve formálním zpracování) k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Navrhované zásady pro umisťování novostaveb v historickém centru se jeví jako vhodné. Tyto zásady byly aplikovány v „Návrhové části“ a zde navržené objekty jsou přiměřené jak měřítkem, tak hmotami a vhodně doplňují stávající městskou strukturu.
Architektonické řešení B Je otázka, zda zásady předpokládané v některých částech „Teoretické části“ nesvazují architektonická řešení novostaveb více než „klasický“ regulační plán. Mám pocit, že manuál nabádá k tvorbě nevýrazné architektury takřka bez výjimek. Navržené objekty v „Návrhové části“ tento můj pocit potvrzují. Jedná se však pouze o subjektivní názor. V Návrhové části bohužel zcela postrádám zdůraznění vazby na „Teoretickou část“ manuálu. Je patrné, že autor se svými závěry z manuálu při návrhu řídil, ale očekával bych, že jednotlivé aplikace prvků budou na těchto konkrétních případech objasněny.
Provozní řešení B Dispoziční řešení objektů v „Návrhové části“ vnímám jako koncepty, které měly pouze ověřit, zda je zvolené hmotové řešení reálné. Z tohoto hlediska nejsou v práci závažnější nedostatky. Některé nedostatky by se však ani v konceptu objevit neměly, viz např. plocha obytného pokoje 7,7m (Zelenářská 21, m.č. 2.11).
Formální úroveň E Práce je na velmi dobré grafické úrovni, je logicky členěna a obsahuje všechny části požadované zadáním. Bohužel práce nedostatečně odkazuje na zdroje. Obsahuje pouze souhrn zdrojů na konci práce. Především v kapitole „Historický vývoj a souvislosti“ text zcela jistě čerpá z nějakých zdrojů, ze kterých konkrétně však zůstává utajeno. V kapitole „Reference“ jsou potom popisy jednotlivých referenčních staveb převzaty z archiwebu a to zcela bez odkazu na zdroj. Práce také obsahuje řadu překlepů a syntaktických chyb. V teoretické části postrádám závěr.
Technicko konstrukční řešení Předkládaná „Návrhová část“ neobsahuje konstrukční řešení navrhovaných objektů. Tento požadavek ani nebyl součástí zadání. Z předložené dokumentace je však patrné, že navrhované objekty jsou reálně řešitelné.
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 51065