VRAŇÁKOVÁ, S. Krokoměr a detekce pádu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Němcová, Andrea

Práce Sofie Vraňákové se věnuje detekci kroků a pádu na datech nasnímaných pomocí akcelerometru chytrého telefonu. V praktické části práce jsou popsány a implementovány tři metody pro detekci chůze, dvě metody pro počítání kroků a jedna metoda pro detekci pádu. Popis metod je doplněn o bloková schémata a ukázky signálů. V blokovém schématu na obrázku č. 16 je uveden blok „úprava, filtrácia“, který však není blíže popsán v textu. U popisu metody využívající přizpůsobenou filtraci není zřejmé, proč si studentka jako vzor vybrala dva kroky místo jednoho. Vytvořené metody byly následně vhodně zkombinovány a vytvořeny tak dva finální algoritmy. Studentka v rámci práce nasnímala 10 akcelerometrických signálů při různých činnostech 10 dobrovolníků. Tyto signály byly následně použity pro testování dvou finálních algoritmů, které se lišily metodou použitou pro počítání kroků. Výsledky jsou v práci přehledně uvedeny a diskutovány. Tyto výsledky jsou také porovnány s dalšími autory a dosahují srovnatelných hodnot. Ke zcela objektivnímu porovnání mi zde však chybí podrobnější informace o signálech ostatních autorů (zejména to, jaké činnosti člověk vykonával během měření). Práce je logicky členěna. Od úvodu po závěr má 43 stran a obsahuje 29 literárních zdrojů, z nichž více než polovinu tvoří recenzované zahraniční články a konferenční příspěvky. Z formálního hlediska je práce na velmi dobré úrovni. Studentka pracovala na své bakalářské práci aktivně a samostatně během celého roku. Efektivně využívala konzultací. Zadání bakalářské práce bylo splněno.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vítek, Martin

Studentka nastudovala a v práci popsala problematiku detekce chůze, počítání kroků a detekce pádu s využitím nositelných zařízení. Pomocí mobilního telefonu nasnímala signály od deseti osob. V rámci práce vytvořila vlastní algoritmy pro detekci chůze, detekci pádu a počítání kroků, které na naměřené databázi signálů otestovala a výsledky srovnala se zahraničními autory. Dosažené výsledky jsou vzhledem k relativní jednoduchosti navržených metod velmi zajímavé a studentka je v práci řádně diskutovala. Zadání bakalářské práce tak bylo splněno v plném rozsahu. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni. Práce má od úvodu po závěr 42 stran, z čehož je 30 stran věnováno praktické části. Seznam literatury obsahuje solidních 29 zdrojů. Celá práce je psána velmi pečlivě. Studentka často využívá blokových schémat, což výrazně zjednodušuje orientaci v práci. Drobnou výtku mám ke kvalitě blokových schémat, které na rozdíl od obrázků nejsou vloženy ve vektorovém formátu. Za další drobný nedostatek považuji chybějící vlastní výsledky v tabulkách 6, 7 a 8, které je nutné hledat v textu. Po odborné stránce je práce také na velmi dobré úrovni. Vyzdvihnout musím zejména velmi zajímavý úvod práce zasahující do historie a opatřený statistickými údaji. Velmi pěkný je také přehled používaných senzorů. V teoretické části práce pak musím vytknout zejména krátký přehled dnes používaných metod. Po odborné stránce je práce jinak naprosto v pořádku a obsahuje veškeré náležitosti. I přes uvedené nedostatky práci celkově hodnotím stupněm výborně/A.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 118310