KOLÁČEK, K. Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Wahla, Ivan

Diplomant celé řešené území pokryl stavbami se školskou náplní, kdy se v závěru zaměřil na řešení tzv. kreativního inkubátoru – stavby umožňující umístění ateliérů a tvůrčích dílen. Stavba je součástí rozvolněné formy reagující na okolní zástavbu formou volně strukturovaných bloků. Samotný objekt je pak řešen v přísně symetrické formě. Tomuto dispozičnímu schématu jsou pak podřízeny i formy fasád a konstrukční řešení objektu. Dispozice jsou navrženy čistě a logicky. Grafická úroveň práce je dostačující. Doporučujeme diplomanta k předstoupení před diplomní komisi a obhájení projektu Otázky a náměty k obhajobě: Podrobně vysvětlete funkci kreativního inkubátoru a jeho celoměstský význam ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Bořecký, Petr

Urbanismus: Zajímavým prvkem je vnitřní prostor "veřejný chráněný pobytový prostor", který však není kompozičně zvládnutýo tak, aby se stal výrazným městotvorným prvkem. Nahodilost tvarů navrhovaných objektů není podložena silným konceptem. Architektura: Vzhled a proporce navrhovaného objektu jsou stylově čisté, velmi však připomínající administrativní budovy let 80-tých a slávu brněnského meziválečného funkcionalismu. Provozní řešení: Důležitým prvkem objektů podobného využítí je komunikační prostor procházející jak vodorovně, tak svisle objektem. Vodorovně je velkoryse pojat v 1. np. posezením a šourůmem, v 2. np. pak galerií, naopak svislý komunikační prvek je zatlačen pouze do dvou zastrčených schodišťových jader.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení B
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 51063