KHALIULLINA, S. Detekce komorové arytmie v dlouhodobých signálech EKG [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Maršánová, Lucie

Studentka Sabina Khaliullina se v semestrální práci zabývala detekcí komorové arytmie v EKG záznamech. Práce obsahuje rešerši z oblasti patofyziologie komorových extrasystol a také popis metod používaných v současné praxi pro jejich automatickou detekci. V praktické části práce studentka realizovala dvě metody automatické detekce komorových extrasystol. První metoda je založena na výpočtu časových a morfologických parametrů. Druhá metoda vychází z výpočtu tvarového faktoru. Metody jsou otestovány na MIT-BIH Arrhythmia databázi a dosahují výsledků srovnatelných s jinými autory – tuto informaci si ale musí čtenář v literatuře dohledat sám, jelikož srovnání studentka v práci neuvedla. V poslední části práce studentka obě metody spojila, ale zde dosažené výsledky jsou výrazně horší. Navíc princip kombinace metod není v práci popsán, je uveden pouze způsob provedení testování. I popis realizace obou metod je nedostatečný a není zřejmé, zda studentka dané problematice opravdu porozuměla. Stejně tak diskuze výsledků a porovnání obou realizovaných metod je velmi strohé, zcela chybí například tabulky s porovnáním celkových výsledků všech metod (uvedeny jsou pouze hodnoty pro jednotlivé signály). Po formální stránce je práce na podprůměrné úrovni. Je zde velký výskyt překlepů a chyb, nevhodně zvolených slov, špatné používání velkých písmen a dokonce nespisovných výrazů (např. „míň“, „docela přesně“ atd.). Častá je také velmi špatná skladba vět, která v mnoha případech mění význam textu a znemožňuje jeho porozumění. Toto může být i z toho důvodu, že čeština není studentčin rodný jazyk. Proto byla ale studentce během semestru opakovaně doporučena korektura textu rodilým mluvčím. To ovšem studentka nerealizovala. Dále se v práci vyskytují nedbale popsané a diskutované obrázky a čtenář jen těžko pochopí, co má obrázek sdělit za informace. I samotný úvod a závěr práce není dostatečný. Oceňuji, že studentka pravidelně docházela na konzultace, ovšem poskytnuté rady a připomínky ne vždy zcela zdařile zapracovala. Práci hodnotím stupněm D, 60 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Posudek oponenta

Smital, Lukáš

Předložená bakalářská práce se věnuje tématu patofyziologie komorových extrasystol. Teoretická část se zabývá popisem morfologie extrasystol a možnými metodami k jejich identifikaci. V praktické části jsou realizovány dvě vybrané metody. Prví založená na morfologických deskriptorech a klasifikaci pomocí nejbližšího souseda a druhá na tvarovém faktoru a tepové frekvenci. Výsledky obou metod byly i následně zkombinovány, což ale nevedlo ke zlepšení výsledku. V práci nechybí popis extrakce jednotlivých příznaků i zhodnocení jejich potenciálu pomocí boxplotů. Bohužel jsem nepochopil komentář ani smysl Obr. 3.6 a 3.7, které navíc vypadají stejně. Na Obr. 3.6 se studentka v textu ani neodkazuje. V kapitole výsledky bych ocenil shrnutí dosažených senzitivit a specificit v přehledné tabulce. Podezřívám studentku, že její střední senzitivitu počítala jako prostý průměr senzitivit dosažených na jednotlivých signálech. Podobně také výpočet střední specificity. Tento způsob výpočtu nijak nezohledňuje rozdílný počet cyklů v jednotlivých signálech a tím zavádí chybu. Jak byla střední senzitivita a střední specificita opravdu vypočítána uvedeno není. Vhodnější by byla celková senzitivita a specificita. Z formálního hlediska závažnější připomínky nemám, vytkl bych pouze odtečené popisky některých obrázků na další stranu (např. Obr 3.13, 3.15, 3.19). I přes tyto komentáře považuji zadání práce za splněné.

Navrhovaná známka
B
Body
80

eVSKP id 118330