BARČ, A. Tvarovače a omezovače signálu pro laboratorní výuku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Šotner, Roman

Úkolem studenta bylo navrhnout několik tvarovacích obvodů s běžnými usměrňovacími diodami a tyto obvody ověřit a prostudovat počítačovými simulacemi i experimentálně. Student připravil 3 a 6ti segmentovou variantu tvarovače a laboratorní přípravek (včetně návodu a vzorového protokolu) pro předmět BPC-AE2, kde lze pomocí nastavitelných prvků (zdroje napětí) příslušné zlomové body nelineárních převodních charakteristik nastavovat a díky tomu si prakticky návrh vyzkoušet. Práce je celkem obsáhlá, obsahuje řadu výsledků simulací i měření, která vykazují celkem dobrou shodu se simulacemi a předpoklady. Místy by mohl být návrh lépe komentován či ujasněn a několik detailů provedení vytvořeného přípravku lze ještě vylepšit. V jednom případě připomíná návrh více heuristický přístup, kde byly výpočtem získány nějaké hodnoty součástek a ty ve finále dostavovány s celkem vysokým rozdílem od výpočtu (aby to vyšlo). Zde mám dojem, že se může jednat o nepřesnost v odvození návrhových rovnic. Formální stránka by stála za zlepšení (formátování, místy překlepy, nejednotnost symboliky, rozlišování parametrů, chybějící označení v obrázcích, některé obrázky mají nevhodný poměr stran, apod.). Některé obrázky jsou příliš obrovské, někde naopak písmo nečitelné a font příliš malý. Student dle mého názoru zadání splnil a úloha je použitelná v praxi.

Navrhovaná známka
B
Body
80

Posudek oponenta

Domanský, Ondřej

Student Andrej Barč pracoval na zadání bakalářské práce Tvarovače a omezovače signálu pro laboratorní výuku. V první části se zabývá teoretickým úvodem do problematiky tvarovacích obvodů. Už v této a předchozích kapitolách se ale nachází mnoho chyb počínaje špatnou bibliografickou citací, kde chybí titul vedoucího a počet stran práce, následně pak Obsah, který je nevhodně formátován (tečky za kapitolami první úrovně, špatné odsazení, závěr by měl být také číslován atd.). Z dalších chyb pak Obr. 1, kde popisek nevysvětluje, ke kterému ze dvou uvedených obrázku patří. Kapitola 1 je velice náročná na pochopení a plná chyb. Je uvedeno, že je zde pracováno pouze s polovinou sinusového signálu (polovina je uvedena jako zlomek nikoliv slovo). Pracuje se zde však jenom s polovinou první půlperiody signálu, takže se čtvrtinou. Tato čtvrtina je rozdělena na 7 segmentů, kdy student počítá pouze se segmenty 1 až 6, a tak vynechává segment 0 nebo segment 7, které jsou vyznačeny ve schématu (tudíž se nejedná ani o celou čtvrtinu signálu). V této kapitole se objevuje i výrok „Dosadzovaním hodnôt za i väčších ako 3 (i = 4, 5 ,6) by došlo k dosiahnutiu tých istých výsledkov (hodnôt napätí) ako pri i = 1, 2, 3.“, což je z matematického hlediska podle rovnice 2.1 a 2.2 zcela spatně. Student si sám tento výrok i v následujícím odstavci vyvrací výpočtem napětí, které jsou každé s jiným výsledkem. V podobném duchu kapitola pokračuje dál, a tak přes množství uvedených chyb je pro čtenáře velmi obtížné problematiku pochopit. Z dalších chyb pak mohu uvést používání matematických výrazů v textu („odchýlenie prevodnej charakteristiky = dôjde k väčšiemu skresleniu“), popis proměnných proudu „i“ v rovnicích a v textu pak „I“, napětí U1m uvedeno jako bezrozměrná jednotka [-], i přes to, že se jedná o vstupní napětí, strana 16 výraz rovnice pokračuje až na další straně, odpory R1 a R2 jsou propočítány, ale ve schématu jsou pak uvedeny úplně jiné. Většina uvedených obrázků je vyexportována ve špatném poměru stran, nebo v příliš malém fontu písma a v tištěné verzi jsou pak hůře čitelné. Je zažitou praxí, že napájecí vstupy OZ se označují Vcc pro kladný vstup a Vee pro záporný, nikoliv, jak je na všech obrázcích uvedeno. Z formálního hlediska pak práce vykazuje taky spoustu nedostatků, jako chybějící tečky na koncích vět, chybějící čárky ve slovosledech, špatné odsazení textu (viz začátek kapitoly 5, nebo za Obr. 22), některé části mají viditelně jiné mezery v řádkování než předchozí, Obr. 5 má špatný popisek atd. V práci je poskytnuta kapitola měření a experimentů, která dokládá funkčnost zařízení, stejně tak, jako doložené fotografie výsledného přípravku, který je povedený a zadání práce se tak dá považovat za splněné. Za velký klad také považuji vypracovanou vzorovou úlohu, která bude sloužit jako předloha pro budoucí laboratorní výuku bakalářského programu. Celkově však práci považuji za průměrnou, co se formálního hlediska týče podprůměrnou a navrhuji známku D 60b.

Navrhovaná známka
D
Body
60

Otázky

eVSKP id 118407