IĽKO, L. Rehabilitace prostoru bývalých Jaselských kasáren v Brně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Wahla, Ivan

Diplomant v úvodním urbanistickém řešení zvolil rozvolněnou strukturu, složenou z několika nezávislých objemů. Na zájkladě vlastního výzkumu a konzultací umístil do řešeného území Střední odborné učiliště tradičních řemesel. Jedná se o výukové objekty obsahující praktické dílny a tělocvičnu. Forma je zvolena jednoduchá v podobě tří objemů s centrálně umístěnou budovou tělocvičny. Architektonický výraz je postaven na kombinaci bílých ploch a ploch opatřených režným obkladem. Tuto formu diplomant zvládl uspokojivě. Konstrukční a dispoziční řešení je přehledné a logické. Grafika je dostačující. Doporučujemem aby diplomant předstoupil před diplomní komisi a práci obhájil. Otázky a náměty k obhajobě: Popište způsob využití praktických učeben v objektu a způsob jejich vybavení stroji ?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Kadlčík, Petr

Urbanismus : Volba funkční náplně projektu, vycházející z vlastního reálného průzkumu okolí, ukazuje snahu o reálné uchopení zadání. Zajímavý je koncept vytvářející bariéru podél rušné ulice a umožňující vznik klidného polo-soukromého „interiéru“ vnitrobloku. Výšková hladina navrhované zástavby je také vhodně zvolena. Kompozice hmot však není příliš zvládnutá, a působí poněkud nahodilým dojmem bez návaznosti na okolí. Architektura: Vzhled a proporce navrhovaného objektu jsou stylově čisté, navazující na architekturu brněnského funkcionalismu. Za zvážení stojí vhodnost použití klasických materiálů na fasádě, jejichž kombinace působí historizujícím dojmem. Provozní a technické řešení: Provozní řešení je reálné, dispozičně čisté a snadno čitelné. Důležitým prvkem objektů veřejné vybavenosti je však komunikační a to zejména vstupní prostor. U obou objektů je poddimenzovaný vstupní prostor. Chybí také výraznější prokreslení vstupu vně objektu pro jasnější orientaci. Dobře je zvolený konstrukční skeletový systém budovy, který umožňuje snadný vývoj dispozice v průběhu její životnosti. V návrhu je také velmi racionálně řešen systém rozvodů TZB.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení C
Architektonické řešení C
Provozní řešení B
Technicko konstrukční řešení A
Formální úroveň B
Navrhovaná známka
B
Body
80

Otázky

eVSKP id 51061