KOŘÍNEK, L. Uživatelské rozhraní pro expertní systém [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jirsík, Václav

Předložená bakalářská práce „Uživatelské rozhraní pro expertní systém“ řeší problematiku návrhu a realizace webového uživatelského rozhraní pro diagnostický expertní systém NPS32. Práce je členěna do 9 kapitol (57 stran) a 5 příloh (12 stran). Jednotlivé kapitoly mají odpovídající rozsah. Práce je psaná přehledně, bez formálních a gramatických chyb. V kapitole 4.1 jsou přehledně shrnuty požadavky na realizované uživatelské rozhraní. Citace z použité literatury jsou v textu práce uvedeny. Student se v problematice tvorby webových aplikací výborně orientuje. Výsledkem práce je funkční webové uživatelské rozhraní zcela splňující zadání, které má uplatnění nejen ve výuce (při tvorbě a ladění bází znalostí) ale i ve firemní sféře při vzdálené podpoře / konzultaci při řešení technických problémů. Bakalář pracoval samostatně, dosažené výsledky pravidelně konzultoval. Zkušební komisi navrhuji hodnocení 92 bodů / výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Posudek oponenta

Boštík, Ondřej

Cílem bakalářské práce bylo vytvoření webového uživatelského rozhraní pro již existující implementaci expertního systému. Bakalářská práce je rozdělena na 3 hlavní části. V první části autor shrnuje teoretické poznatky. Nejprve v kapitole 1 shrnuje teorii expertních systémů. V kapitole 2 představuje expertní systém NPS, pro který je daná webová aplikace vyvíjena. V kapitole 3 představuje webové technologie potřebné pro úspěšné vypracování této bakalářské práce. Touto částí autor plní první bod zadání. V druhé části (kap. 4) autor představuje realizované uživatelské rozhraní, které vytvořil. Představuje jeho funkce a možnosti. Práce přikládá též ukázky dané aplikace ve formě obrázků a vývojové diagramy funkčních bloků aplikace. Výslednou aplikaci si autor může prohlédnout i na odkazované webové adrese. Aplikace působí moderně a všechny části aplikace bez problémů pracovaly. Jedinou část, kterou jsem nemohl otestovat byla administrace, která není po běžné registraci přístupná. Ve třetí části (kapitoly 5-7) autor dopodrobna rozebírá programové řešení, jeho automatizované testování a automatizované nasazení na webový server. Tyto kapitoly plní ostatní body zadání. Mám však 2 drobné připomínky. Nejprve, dle mého by tyto kapitoly měly být zařazeny před kapitolou 4 popisující výslednou aplikaci. Dále, v rozboru dosažených výsledků bych větší váhu věnoval postřehům od lidských testerů. Soustředil bych se hlavně na podměty k budoucímu zlepšení. K vývoji aplikace nemám připomínek. Nástroje a programovací prostředky byly vhodně vybrány a během vývoje se hledělo i na zpětnou kontrolu chyb a automatizované testování kódu. Kód projektu je přehledný a komentovaný v dostatečné míře tak, aby pomohl porozumění. Bakalářská práce je psána přehledně a až na výše zmíněnou připomínku v logickém sledu. Z práce je zřejmé, že se student v dané problematice výborně orientuje. Zvolená koncepce je vhodná a praktické provedení výborné. Práci však musím po formální stránce vytknout práci s literaturou. V seznamu literatury je uvedeno pouze 9 literárních zdrojů. Dalších přibližně 20 zdrojů je citováno pouze formou odkazů na webové stránky uvedené v poznámkách pod čarou vždy na dané stránce, což není v souladu s formálními požadavky ani normou ČSN ISO 690. Přes tento nedostatek je však práce na velmi dobré úrovni, neobsahuje překlepy ani gramatické chyby a výborně se čte. I přes výše uvedené výtky se domnívám, že byly splněny požadavky na bakalářskou práci, hodnotím práci jako výbornou a doporučuji práci k obhajobě.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Otázky

eVSKP id 119307