BONDAREVA, A. Vliv angličtiny na ostatní jazyky, zvláště na češtinu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smutný, Milan

V předložené práci autorka popisuje vliv angličtiny na jiné jazyky se zvláštním zřetelem k češtině. Práce vznikala bez konzultací. Z hlediska jazykové správnosti a stylu, až na několik omylů, by byl text v pořádku, obsahuje však množství jiných problémů. V práci jsou použity velmi dlouhé citace zdrojů (Tab. 1 - str. 14-18, celá kapitola 4.3 The French language str. 28-29 - ?), které nemají zvláštní opodstatnění. Tyto dlouhé citace nejsou standardně graficky odlišeny. Autorka dále dokládá vliv angličtiny na textech z různých oborů. I tady využívá texty již publikované jinými autory (str. 18). Citace a texty, na nichž má být doložen vliv angličtiny, tedy tvoří značnou část práce. Chybí jakékoliv vysvětlení, zdůvodnění, kritéria výběru textů, byť adekvátních. Analýza je jen velmi stručná. V části ´Pedagogy´ autorka uvádí jako anglická slova v češtině i ta, které, jak obecně známo, jsou součástí vědecké terminologie založené na klasických jazycích a nejsou přejaty vlivem angličtiny (pedagogika, intencionální, determinován aj.). V textu se odkazuje na zdroje, které nejsou uvedeny v seznamu (str. 7). Zdroje v seznamu jsou uvedeny nestandardně a některé jsou neúplné. Autorka si tímto vytvořila relativně dobrý soubor materiálů k dalšímu zpracování, který ale v tomto stavu není na úrovni závěrečné práce. Hodnocení musím uzavřít konstatováním, že práce neodpovídá požadavkům a nedoporučuji ji k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
48

Posudek oponenta

Zmrzlá, Petra

Předložená bakalářská práce se má zabývat vlivem anglického jazyka na jiné jazyky se zaměřením na jazyk český. Teoretická část práce je spíše popisná. Autorka v ní shrnuje obecně známá fakta o základních vývojových stádiích anglického jazyka, což v podstatě nesouvisí s tématem práce. Posléze přechází k jeho důležitosti coby jazyka mezinárodní komunikace v současné době. Analytická část začíná přehledem často užívaných přejatých slov, která mají ilustrovat nejběžnější oblasti jejich výskytu. Těm by také měly odpovídat analyzované ukázky textů. Výběr těchto textů bohužel působí poněkud nahodile a není ani v textu zdůvodněn. Celá analýza se pak omezuje na komentář k počtu výskytů přejatých slov, přičemž jejich anglický původ je mnohdy více než diskutabilní (např. u slov komplikovaný, pedagogika, sociální, ekonomika, ideály, determinována, principy, metody, historicky, kultura, …). Úplně chybí jakákoli metodologie. Jazyková stránka práce by byla na poměrně dobré úrovni, nebýt toho, že vykazuje znaky kvapného dokončování a nedůsledné kontroly. Vyskytují se zde tedy jazykové nepřesnosti a překlepy (namátkou: „But nethertheless that…“, str. 13; „… the aim this thesis …“, str. 18; „It can be concluded from the above that there are 51 words of English origin, that a fully adopted by the Czech language.“, str. 23). Stylisticky odpovídá požadavkům kladeným na tento typ textu, ovšem objem vlastního textu je i bez odečtení citací analyzovaného materiálu nedostatečný. Z formálního hlediska se objevují drobné nedostatky ve formátování dokumentu, místy nepřehledné členění textu. Závažnějším prohřeškem je, že při popisu modelu anglického jazyka ve formě tří koncentrických kruhů uvádí autorka jako zdroj Davida Crystala, nicméně model sám je daleko starší a jeho uznávaným autorem je Braj Kachru, jak Crystal sám nezapomíná zmiňovat. Vzhledem k nedostatečné hloubce obsahu a množství chyb bohužel nemohu práci doporučit k obhajobě.

Navrhovaná známka
F
Body
45

eVSKP id 119346