KRIŠKOVÁ, M. Obnovitelné zdroje energie z oceánů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Sedláček, Pavel

Bakalářská práce sl. Mahuleny Kriškové je rešerší dostupné literatury pojednávající o obnovitelných zdrojích (elektrické) energie z oceánů. Studentka během semestru práci opakovaně konzultovala, což se na výsledku kladně projevilo. Je třeba vyzdvihnout samostatnost a iniciativu studentky, která z vlastní iniciativy oslovila elektrárny v Jižní Koreji, Spojeném království a ve Francii a snažila se tak obohatit práci o autentické informace přímo z terénu. Práce obsahuje veškeré předepsané náležitosti a seznamy, práce je vhodně rozčleněna do podkapitol, citační aparát je správně použit, seznam zdrojů je více než dostatečný, je rozdělen na tištěné a elektronické zdroje, jež jsou relevantní k tématu a byly vhodně zvoleny. Po formální stránce tudíž nelze práci nic vytknout. Práce je psána neutrálním stylem, čtivou angličtinou, text má ve většině případů dobrou kohezi i koherenci a složitější technické popisy jsou vhodně doplněny ilustračními obrázky, usnadňujícími pochopení dané problematiky. Po gramatické stránce se jedná o zdařilou práci, občas se vyskytují drobné chyby, zcela ojediněle i chyby závažnějšího charakteru (např. v trpném rodě, či užití časů), nicméně gramatiku lze hodnotit známkou B. Po obsahové stránce se jedná o velmi kvalitní a relativně obsáhlou rešerši (samotný text práce má 41 stran), ve které studentka pokryla, dle mého názoru, všechny podstatné zdroje elektrické energie z oceánů, vhodně je doplnila o příklady elektráren a vlastní shrnutí. Závěrem mohu konstatovat, že studentka naplnila zadání práce, práci zpracovala kvalitně, prokázala schopnost získat, analyzovat a zhodnotit dostupnou literaturu, a proto doporučuji práci k obhajobě a doporučuji známku A.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Froehling, Kenneth

Ms. Krišková has written a very interesting thesis on renewable energy sources from oceans. This paper was well researched and from beginning to end her ideas and the results of her research flowed consistently and logically. Ms. Krišková defined important terms (e.g. 'renewable' and 'sustainable') and gave her opinion when necessary. Moreover, the thesis was written cleanly, and overall, her grammar and vocabulary was well done and did not hinder an understanding of the presented research. However, there were mistakes which maybe could have been avoided if Mahulena had proofread her paper one last time. One key grammar error could be found in the Abstract and the first paragraph of the Introduction, where she uses the Past Simple instead of the Present Simple to say what her aim is (e.g. "The aim of this paper was to conduct..."). The use of "of" was incorrectly used twice on p. 8 and p. 21 (e.g. " because of it is ..."); the comparative 'more clear' instead of 'clearer' was used for a one-syllable word on p. 44; there were errors in the use of articles in some places (e.g. on p. 27, it should have read "the lagoon system" and later on in the paragraph a typo "he lagoon" should naturally have been, "the lagoon"). Finally, the last sentence on p. 33 contained at least 3 mistakes which nearly made it unintelligible. Despite the above errors, this was an excellently written paper and Ms. Krišková definitely deserves an "A" for her work.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Otázky

eVSKP id 119355