BRODSKÝ, J. Charakterizace elektrických vlastností grafenu na MEMS strukturách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Gablech, Imrich

Předmětem bakalářské práce studenta Jana Brodského byla oblast charakterizace grafenu na MEMS strukturách. V teoretické části student přehledně zpracoval metody syntézy a charakterizace grafenu. Teoretickou část student vypracoval zcela samostatně s použitím jím vybrané i vedoucím doporučené literatury. Praktická část obsahuje všechny nutné kroky pro správné zhotovení a ověření funkčnosti struktur. Hlavní část práce byla zaměřena na výrobu MEMS struktur pro charakterizaci grafenu včetně samotné charakterizace. Tuto část student výborně zvládl. Student vytvořil 2D FET struktury na MEMS nosnících, které bude možné nadále využívat na pracovišti FEKT a CEITEC pro další aplikace. Jediným nedostatkem, který ale student nemohl ovlivnit, byl fakt, že se mu nepovedlo zcharakterizovat grafen při ohybu struktury. To bylo zapříčiněno nefunkčností některých zařízení v laboratořích CEITEC, které nešlo ve výrobním procesu nijak nahradit, a docházelo tak ke zpoždění v práci. Student Jan Brodský přistupoval po celou dobu ke své bakalářské práci velmi zodpovědně a vždy se zúčastnil všech domluvených konzultací. Při řešení vzniklých problémů, zejména při výrobě MEMS struktur, byl aktivní a měl podnětné návrhy, jak danou situaci řešit. Student si za dobu řešení bakalářské práce osvojil všechny technologické kroky pro výrobu MEMS struktur, což je za dobu jednoho akademického roku znamenité. Závěrečné zpracování výsledků proběhlo s kvalitou vypovídající o faktu, že se student v dané problematice výborně zorientoval a pochopil ji. Formální zpracování bakalářské práce je na velmi vysoké úrovni. Vzhledem k uvedeným skutečnostem práci doporučuji k obhajobě a hodnotím výslednou známkou A - 98 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Pekárek, Jan

Předmětem bakalářské práce byla charakterizace elektrických vlastností grafenu v mikro-elektro-mechanických systémech (MEMS). Cílem bylo navrhnout a realizovat MEMS struktury, na kterých bude poté charakterizován grafen pomocí měření dvou nebo čtyřbodové metody. V teoretické části student velice výstižně popsal strukturu grafenu, jeho elektrické vlastnosti, metody syntézy a také metody jeho charakterizace. V druhé kapitole teoretického úvodu se student věnoval jednoduchému nosníku v MEMS. Zde postrádám popis technologií, které evidentně využíval při vlastní výrobě MEMS struktury v experimentální části. V experimentální práci pak student charakterizoval nad rámec zadání grafen oxid na dodaných strukturách a dále navrhl a v čistých prostorech CEITEC VUT také vyrobil vlastní MEMS struktury pro elektrickou charakterizaci grafenu. Pro charakterizaci grafenu použil dvoubodovou metodu a Ramanovu spektroskopii. Z předložených výsledků je zřejmé, že student prošel celým výrobním procesem MEMS struktur a osvojil si širokou škálu výrobních postupů od litografických procesů přes depoziční techniky z pevné fáze až po pokročilé mikroobráběcí techniky. Takový široký záběr je pro studenta bakalářského studia úctihodný a velice ojedinělý. Zvolené téma je velice aktuální. Použité studijní prameny jsou vhodné a týkají se bezprostředně jednotlivých řešených oblastí. Formální zpracování práce odpovídá požadovaným normám a je na vysoké úrovni. Vytknou lze jen detaily jako je grafická nejednotnost grafů či drobné gramatické chyby, které však nesnižují kvalitu práce. Z textu práce je zřejmé, že se student dostatečně seznámil s řešenou problematikou a teoretické poznatky uplatnil při návrhu a výrobě MEMS struktury pro elektrickou charakterizaci grafenu. Student také splnil zadání ve všech bodech, proto předloženou práci doporučuji k obhajobě a hodnotím stupněm A/99 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
99

Otázky

eVSKP id 119431