KLUSÁČKOVÁ, P. Analýzy čerpání v experimentální komoře pro elektronový mikroskop pomocí systému ANSYS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Maxa, Jiří

Jako vedoucí bakalářské práce mohu vyjádřit, že přístup studentky ke zpracování práce byl příkladný, na zadání pracovala průběžně a časový plán plnila bez problémů se snahou o rychlé, ale odpovědné vypracování. Spolupráce byla bezproblémová, při práci prokazovala odpovědný a cílevědomý přístup. Se zadanými podklady dovedla pracovat samostatně. I proto je úroveň odevzdané práce na dobré úrovni a je podkladem k připravovaným experimentům. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji práci hodnotit stupněm výborně.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Bílek, Michal

Paní Klusáčková svoji práci na téma Analýza čerpání v experimentální komoře pro elektronový mikroskop pomocí systému Ansys vypracovala v rozsahu 45 stran a rozdělila do 10 hlavních kapitol. V úvodu práce se studentka soustředí na základní popis elektronové mikroskopie s následným bližším zaměřením na environmentální elektronový mikroskop. V následujících kapitolách je popsána potřebná teorie jako problematika kritického proudění nebo mechanika kontinua. Závěrem teoretické části se studentka zabývá popisem použitých systému Solid Works a Ansys Fluent. Druhá část práce zobrazuje a popisuje experimentální komoru, na které jsou simulace počítány. V práci byly vyhodnoceny výsledky simulací pro 2 tvary clonek a 4 dráhy, následně byly výsledky porovnávány a vyhodnoceny. Tato bakalářská práce obsahuje kvalitní výsledky, které jsou občas zastíněné drobnými chybami v oblasti grafického zpracování práce. Například v obsahu jsou dle mého názoru zbytečně uvedeny kapitoly abstrakt a klíčová slova dvakrát, a to jednou pro českou verzi a podruhé pro anglickou verzi. Matematické rovnice jsou pak vloženy jako obrázek, a proto jejich číslování v pravé časti není zarovnáno správně. Na straně 21 se autorka odkazuje v textu na obrázek 6 ale jedná se o obrázek 7. Také velice často chybí mezera před hranatou závorkou s citací, například na straně 23. Také u samotného popisu obrázku se liší způsob formátování, autorka jednou uvádí, že se jedná o Obrázek 7: jindy pouze Obrázek 10 bez dvojtečky. Nejsem si jistý ani dodržením okrajů na straně 39. V praktické části bych uvítal, kdyby se autorka více rozepsala k samotnému porovnávání výsledku a odkazovala se i na jednotlivé obrázky a grafy. Až na tyto drobné chyby grafického rázu po stránce výsledkové je však předkládaná práce kvalitní a přínosem z hlediska možnosti využití výsledků v praxi. Zadání bylo splněno, dle výše uvedeného doporučuji práci k obhajobě a hodnotím práci 90b

Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 119708