ŠIPULOVÁ, J. Vlněna – potenciál rozvoje postindustriálního Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Havliš, Karel

Platformu přístupu ke zvolenému konceptu řešení zvoleného tématu tvoří kritický pohled na zacházení s fenoménem industriálního dědictví v Brně. Téměř servilní přístup k developerům od zástupců města při asanačních přestavbách likvidující paměť industriálního Brna téměř v centru městaj e kriticky odsouzen předloženým alternativním řešením presentované diplomové práce. Podrobným analytickým přístupem zhodnocuje autorka prostorové hodnoty areálu historického textiního průmyslu i možné nové aktuální využití jednotlivých objektů. Hodnotu závěrečné práce vidím především v demonstrativní presentaci společensky závažného tématu ztráty identity míst v postindustriálním městě bez adekvátní náhrady. Bourání celých idustriálních areálů (areál Vlněny je jeden z mnohých), které svou prostorovou pestrostí a měřítkem mají mnohem blíže k hodnotám kompaktního města, než sterilní monokultura developerských přestaveb.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přístup studenta ke zpracování A Zaujatost pro vlastní názor, snaha o přesvědčivost alternativního řešení a nekonvenční metodu presentace problematiky
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Palacký, Jiří

Práce dokládá schopnost autorky uplatnit se v profesi, nicméně vykazuje některá slabá místa, z nichž za nejpodstatnější považuji problematické řešení koupelnových buněk obytné části budovy č.20 a neekonimocký rozsah venkovních pavlačí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Urbanistické řešení A Těžiště diplomové práce spočívá právě v urbanistickém - městotvorném řešení. Autorka zvolila metodu citlivého posouzení a katalogizování kvalit jednotlivých budob uvnitř chátrajícího, avšak rozsáhlého a značně nepřehledného areálu. Ve stávající urbánní struktuře citlivě vnímá odlišné atmosféry, které se stávají základem koncepčního přístupu k rehabilitci budov s cílem vytvořit, s minimem zásahů, kvalitní městské prostory s odkazem na historii svého vzniku. Autorčin přístup je ovlivněn reálnou hrozbou likvidace této hodnoty, odkazující na industriální dědictví, představuje reálné a kvalitní řešení v komplikované situaci. Hodnota práce tkví rovněž v systematickém zdokumentování architektonických, technických a historických kvalit brněnské Vlněny.
Architektonické řešení B Autorka zpracovává rozsáhlý komplex budov přičemž odhaluje a dotváří jejich architektonickou podstatu v její strohosti. Orientaci v labyrintu budov usnadňuje uváženě střídmý slovník pojízdných, zpevněných povrchů. Jižní a jihovýchodní část řešeného území autorka dostavuje schematicky řešenými bytovými budovymi a naznačuje tak možný směr dalšího rozvoje. Detailněji zpracovává konverzi budovy č.20 na bydlení. Menší nesrovnalosti vnímám v napojení budovy č.20 na sousední budovy 17, 18 a 19 (vazba na sousedy se vytrácí z řezů a půdorysů) a rovněž v malé sv.výšce v koupelnách a na WC u typického bytu.
Provozní řešení B Navržené komunikační schéma externích pavlačí zachovává myšlenku propojení budov, oproti internímu propojení vysunuje komunikační chodby ven na fasády budov. Toto řešení a v takovém rozsahu nepokládam za ekonomické, vzhledem k množství propojovaných budov a rozdílnosti výšek pater.
Technicko konstrukční řešení A Autorka slovně hodnotí stavebně technický stav budov a konstrukci. Podle uvážení následně některé z budov navrhuje k demolici, radikální změně a nástavbám. V axonometrických kresbách naznačuje jejich možný vzhled po úpravách. Úpravy budova č.20 význěmně nezasahují do stávající konstrukce, střešní nástavba je proveditelná. Autorka předkládá detailně zpracovné výkresy styků venkovních povrchů.
Formální úroveň A Grafické zpracování je na velmi dobré úrovni. Z dokumentačního hlediska oceňuji slovní doprovod a zhodnocení kvalit jednotlivých budov a prostor areálu.
Navrhovaná známka
B
Body
87

Otázky

eVSKP id 51074