VOMOČIL, T. Nový teplotní systém pro MR tomograf [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartušek, Karel

Student pracoval na bakalářské práci aktivně a samostatně. Seznámil se s elektzronikou regulátoru, provedl model zřízení a testovací zkoušky a navrhl regulační systém a konstrukční řešení. Výsk¨ledek řešení je dobrý a je zárukou funkčnosti zařízení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
B
Body
88

Posudek oponenta

Gescheidtová, Eva

Student Tomáš Vomočil měl za úkol navrhnout teplotní systém pro MR tomograf schopný regulovat teplotu v pracovním prostoru tomografu s přesností 1oC a realizovat vybrané části. Student v teoretické části práce zhodnotil výhody a nevýhody metod měření a regulace teploty, v praktické části popsal návrh teplotního systému a na tomografu ověřil jeho parametry. Práce je zpracována přehledně, na výborné odborné i grafické úrovni s minimálním počtem překlepů. Celkový dojem bohužel kazí absence seznamu použitých symbolů, citace literatury v textu a několik dalších formálních nedostatků - název kapitoly 4.4. je součástí věty v následujícím odstavci; u obrázku 2 je každá z os popsána jiným způsobem; proměnné nejsou psány kurzívou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 19/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
87

eVSKP id 14174