KONEČNÝ, J. Diferenční rychlostní snímač [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Beneš, Petr

Bakalářská práce navazovala na předchozí semestrální projekt. Cílem práce bylo navrhnout a ověřit snímače vzájemné relativní rychlosti dvou kmitajících povrchů, pro optimalizaci parametrů snímače mělo být využito SW podpory. Student dokázal samostatně nastudovat potřebné znalosti a prokázal i odpovídající odborné znalosti při provádění potřebných měření a jejich zpracování. Pracoval iniciativně a samostatně, na rozdíl od semestrální práce řešenému problému věnoval čas průběžně během celého semestru, konzultace vyžadoval v odpovídajícím rozsahu. Během práce se nesetkal s významnými problémy, nejobtížnější pro něj bylo zvládnutí simulačního SW, kdy použitelné výstupy získal až v závěru semestru a již tak nezbylo mnoho času pro jejich ověření experimentem. Jeho práci na projektu hodnotím stupněm C/75b

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Pikula, Stanislav

Jedná se o středně těžké zadání. Úkolem studenta bylo navrhnout indukční snímač relativní rychlosti kmitání, vyrobit ho, proměřit jeho parametry a nakonec je porovnat s výsledky simulace. Student toto zadání splnil uspokojivě. Práce je napsána v logickém sledu. Teoretický úvod je z velké části odcitován ze dvou uvedených zdrojů. Ze stejných zdrojů pochází obrázky, které ale student jednoznačně necituje. Odstavec Magnetické snímače polohy je zkopírován z časopisu Automa bez uvedení citace. V teoretickém úvodu by mohl být šířeji pojednán princip indukčního snímače, který student v práci navrhuje. Část věnující se patentovému průzkumu je velmi dobrá, student stručně shrnuje hlavní metody měření relativní rychlosti kmitání používané v coriolisových průtokoměrech. V praktické části student popisuje návrh a proměření parametrů snímače, objevují se překlepy, ale je vidět dobře odvedená práce studenta při měřeních. Při vyvozování závěrů je bohužel zřejmé, že se student v problematice plně neorientuje. V poslední části student ukazuje výsledky simulace. Objevují se některé nejasnosti, student zjišťuje hodnotu intenzity magnetického pole, ač by ho měla zajímat změna této intenzity vzhledem k principu funkce snímače. V závěru bohužel nejsou jednoznačně porovnány výsledky simulace a odvedených měření, ani nejsou vyvozeny jednoznačné závěry. Přes některé nedostatky práce svědčí o bakalářských schopnostech studenta, hodnotím ji 68 body a doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
D
Body
68

Otázky

eVSKP id 52569