ŠEBEDOVSKÝ, R. Prostředky teorie her v ekonomickém rozhodování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Mezník, Ivan

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň navrhované části B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Přínos a praktické využití návrhu B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) B
Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
B

Posudek oponenta

Studený, Václav

C

eVSKP id 52556