ŠKVOR, M. Metrologie vzdušných iontů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartušek, Karel

Student prostudoval metodiku měření polí vzdušných iontů, přehledně ji popsal a experimentálně proměřil několik typů iontových zdrojů a grafickým způsobem stanovil spektrální charakteristiky těchto ionizátorů. Proměřil s využitím aspiračního kondenzátoru na UTEE VUT v Brně iontová pole ve Faradaově kleci a porovnal měření oběma přístroji. Experimentální výsladky jsou dobré a budou nadále využity v dalším vývoji meřicích metod. Student pracoval iniciativně a samostatně a forma zpracování je na dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
97

Posudek oponenta

Steinbauer, Miloslav

Práce je zpracována přehledně a je logicky členěna. Student splnil zadání, naměřené hodnoty jsou komentovány a rozebrány. Získané výsledky lze považovat za přínosné a dále použitelné pro vývoj metod měření ionizace vzduchu. K práci mám pouze dvě formální výhrady - uvádění hodnot koncentrací iontů s platností na 7 míst se mi zdá přehnané s ohledem na odhadovanou citlivost a přesnost použité měřicí metody. Na str. 42 je u tabulky 4.1 zřejmě omylem jiný popis.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce B 44/50
Formální zpracování práce B 8/10
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 14169