VODRÁŽKA, J. Návrh konstrukce mobilního autonomního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Věchet, Stanislav

Hlavním cílem předložené práce bylo provést návrh a následnou realizaci podvozku a vnější konstrukce mobilního robotu. Byla provedena řada experimentů sloužících pro sestavení statistického modelu pohybu robota. Student pracoval samostatně, systematicky a požadované cíle práce byly splněny v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marada, Tomáš

Předložená diplomová práce si klade za cíl navrhnout konstrukci podvozku pro mobilní autonomní robot. Navržený podvozek je diferenciálního typu poháněný dvěma nezávislými pohonnými jednotkami. Další část práce se zabývá měřením ujeté vzdálenosti robotu a následným vytvořením statistického modelu pohybu robotu. Práce obsahuje minimální množství pravopisných chyb a překlepů, které lze přičíst spíše nepozornosti autora. V textu např. str. 23 není správně provedeno formátování stránky. Hlavní cíl „návrh konstrukce podvozku pro mobilní autonomní robot“ byl úspěšně splněn a lze tedy zadané téma považovat za splněné v požadovaném rozsahu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 29810