VICIAN, T. Experiment s rojovou inteligencí v robotických simulátorech [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Honzík, Petr

Úkolem studenta Bc. Tomáše Viciana bylo seznámit se se dvěma robotickými simulačními prostředími, vyřešit v nich vybranou opublikovanou úlohu z oblasti rojové inteligence a na závěr srovnat náročnost programování úlohy v obou simulátorech a porovnat pozorované chování robotů s výsledky prezentovanými v publikaci. Zadání je časově velmi náročné. První simulační prostředí bylo vybráno vedoucím, jedná se o Microsoft Robotics Developer Studio (MRDS), druhé komerční prostředí Vortex si student našel sám, domluvil si časově omezenou bezplatnou licenci a přes prázdniny v něm programoval vybranou úlohu. Student pracoval samostatně, byl aktivní, pravidelně prezentoval dosažené výsledky, které také publikoval na studentské soutěži EEICT. Jediné rezervy u studenta shledávám ve slabší prezentaci vlastních výsledků, ať už v podobě psaného textu nebo grafickém zpracování. Student Bc. Tomáš Vician prokázal inženýrské schopnosti, navrhuji hodnocení výborně/A/95 bodů.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Hynčica, Ondřej

Zadáním diplomové práce bylo srovnat dvě různé simulační platformy na úloze z oblasti rojové inteligence pro mobilní roboty. Zadání je náročné především po časové stránce, protože vyžaduje širokou rešerši a podrobné zpracování experimentů. Předložená práce zadání splňuje. Student při řešení postupoval systematicky, provedl rešerši, vybral vhodné simulátory i experiment a provedl vyhodnocení. Rešerši bych vytknul malý počet odkazů. U provedených experimentů postrádám podrobnější popis s uvedením parametrů. Kladně hodnotím přiložená videa, byť poněkud nepřehledná, která umožňují náhled provedených experimentů. Samotná písemná práce je podprůměrné kvality s velkým množstvím chyb, popletených vět a nepřesných pojmů. Kromě gramatických chyb se vyskytují i chyby v číslování odkazů a obrázků. Navrhuji hodnocení dobře (C / 70).

Navrhovaná známka
C
Body
70

Otázky

eVSKP id 52509