DOČKAL, T. Řídicí systém pro sestavovací a testovací automat elektroniky autosedaček [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2012.

Posudky

Posudek vedoucího

Pásek, Jan

Diplomant Tomáš Dočkal studuje v kombinovaném studiu a téma své diplomové práce si přinesl ze svého pracoviště. Vlastní zadání jsme sestavili jako zásadní část řídicího systému sestavovacího a testovacího stroje. Z celé škály funkcí, kterými se diplomant v práci zabýval, chci vyzvednout funkci „tracibility“. Tato funkce zde reprezentuje funkcí systému MES, který obecně kvalitativně povyšuje úroveň průmyslových řídicích systémů. Náročnost a také rozsah práce odpovídá rok a půl trvajícímu úsilí, které diplomant dané problematice věnoval ve dvou semestrálních pracích a v této diplomové práci. Od začátku bylo zřejmé, že již má zkušenosti s programováním PLC Simatic a průmyslových komunikačních sítí. Jeho praxe se pozitivně projevila také v oblasti konstrukčního návrhu, realizace a uvádění zařízení do provozu. Pan Dočkal pracoval usilovně, efektivně a zodpovědně. Vyzvednul bych i jeho zájem o konzultace a rady, které, byť profesionál, přijímal a začlenil do své práce. Byl diplomantem svědomitým, iniciativním a samostatným. Zvláštní potíže se během práce na projektu nevyskytly. Zadání, které pokládám za dosti náročné, hlavně pokud jde o rozsah, který je enormní, splnil v plném rozsahu. Znalosti, zodpovědnost a svědomitost, která je v práci vidět, koreluje s tím, jak se projevoval během studia, alespoň v mých předmětech.

Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Zemánek, Pavel

Diplomant Bc. Tomáš Dočkal měl vytvořit řídící program pro automat provádějící skládání a testování elektroniky boxů vzduchových terminálů nastavujících vzduchové polštáře v sedačkách řidiče. Diplomant ve své práci vysvětlil pojmy, používané v dalším textu při řešení úlohy a provedl správný rozbor technologických zařízení podle jednotlivých výrobních stanic a části zařízení, stejně jako rozbor situace s uplatněním PLC typu SIMATIC. V dalším textu se diplomant zabývá popisem sledovatelnosti výrobku a to v reálném čase a způsob zaznamenání jeho průběhu na technologické lince od začátku výroby do konce výroby, s umožněním zpětného dohledání stavu výrobku a také i dopředného zjištění o použití komponentů ve výrobcích při shodných operacích. Nositelem informace je 2D datamatrix kód. Pro rozpoznávání a kódování lůžek vozíků je použit systém RFID komunikace. Obecně je zmíněna funkční bezpečnost zařízení. Diplomant podrobně popisuje funkci jednotlivých „sekvencerů“, stejně jako činnost procesu šroubování a celkového řízení stroje. Prokázal velmi dobré teoretické znalosti z oblasti programovatelných systémů pro logické řízení strojů, technické informatiky i návrhu algoritmu logického řízení. Práce je zpracována v logickém sledu, bez logických skoků a některé části mohou sloužit jako technický manuál zařízení. Z práce je poznat, že diplomant má již zkušenosti s nasazením takovýchto systémů v praxi a že diplomant se uvedenou problematikou zabývá již delší dobu. Z vývojových diagramů lze dokumentovat správnost zvolené koncepce. K diplomové práci mám tyto připomínky: Nejsou nikde stanoveny nezbytné DI/DO resp. AI a jejich umístění, které musí být připojeny na PLC. Chybí časové diagramy činnosti jednotlivých obvodů, aby byla zřejmá návaznost jednotlivých technologických skupin. V práci se vyskytují nepřesnosti jako např. str.27 kap.12.2 vytvoření telegramu nebo str.34 kap.12 program řízení chodu stroje. Práci pokládám za časově velmi náročnou a celkově svědčí o inženýrských schopnostech absolventa.

Navrhovaná známka
A
Body
92

Otázky

eVSKP id 52508