OTRUBA, V. Vzdálená správa PC bez veřejné IP adresy [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Pfeifer, Václav

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) C 15/20
Formální zpracování práce A 20/20
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Skořepa, Michal

Práce je zaměřena na návrh řešení problému vzdálené správy PC bez veřejné IP adresy. V úvodních kapitolách student rozebírá teoretické poznatky nezbytné pro tvorbu daného řešení. V praktické části práce student popisuje princip jeho řešení a uvádí také návod k použití vytvořené aplikace. Zadání práce bylo zcela splněno. Nad rámec zadání navíc student vytvořil grafické uživatelské rozhraní spočívaící ve zobrazení pracovní plochy spravovaného PC. Práce i samotné SW řešení je na velmi dobré odborné úrovni. Při zpracování teoretické části se student vyhnul zbytečně obsáhlému popisu a uvedl pouze teorii, která se přímo týká řešeného problému. Co se týče praktické realizace, mám výhradu ke způsobu přihlašování uživatelů k serveru. Velikou bezpečnostní chybu zde vidím v nezapezpečeném přihlašování. Drobnou výhradu mám k formální stránce, konkrétně ke zvolenému formátování a fontu - práci to činí mírně nepřehlednou. Celkově je práci hodnotím jako velmi zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50 Velikou bezpečnostní chybu vidím v nezapezpečeném přihlašování uživatele k serveru.
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce A 9/10 Formátování práce by mohlo být přehlednější. Práce není psána patkovým písmem, nadpisy podkapitol jsou formátovány stejně jako nadpisy hlavních kapitol.
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 14140