HUSÁK, M. Využití šumové diagnostiky k analýze vlastností solárních článků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.

Posudky

Posudek vedoucího

Vaněk, Jiří

Úkolem studenta v diplomové práci, zadané ústavem elektrotechnologie FEKT VUT v Brně, bylo seznámit se s možností využití šumové diagnostiky pro testování kvality kontaktů křemíkových krystalických solárních článků. Ve spolupráci s firmou Solartec s.r.o v Rožnově vybrat vhodné vzorky vhodné pro testování pomocí šumové diagnostiky a provést měření. Získané výsledky porovnat s výsledky jiných diagnostických metod a vyhodnotit. Student Bc. Marek Husák provedl experimentální měření napěťové šumové spektrální hustoty v závislosti na přiloženém napětí a frekvenci u tří různých vzorků fotovoltaických článků a přepočítal na proudové šumové spektrální hustoty. Na základě výsledků experimentů zpracoval diplomovou práci v rozsahu 53 stran včetně seznamu použité literatury a seznamu symbolů. Práci rozčlenil do pěti kapitol. Teoretická část zahrnuje úvod do problematiky studia stochastických procesů a charakterizaci elektrického šumu v polovodiči, otázkou spolehlivosti a základními parametry fotovoltaických solárních článků. Dále následuje popis metod měření a praktická část, kde popisuje naměřené výsledky. V závěru pak naměřené výsledky jednotlivých článků vyhodnocuje. Práce je sepsána pečlivě a přehledně, její vnější úprava a grafické zpracování jsou na dobré úrovni. Odborná úroveň odpovídá znalostem získaným v daném oboru magisterského studijního programu. Student v práci postupoval se zájmem o zpracovávanou problematiku a k řešení problémů přistupoval samostatně a s potřebnou iniciativou.. Předložená diplomová práce a její zpracování splňují všechny požadavky kladené na diplomovou práci. Práce má značný význam pro sledování vlastností křemíkových krystalických solárních článků. Proto doporučuji práci k obhajobě a všechny projevy studenta hodnotím známkou velmi dobře

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 19/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Posudek oponenta

Sládek, Petr

Práce je na solidní úrovni. Diplomant se věnoval zejména experimentálním výsledkům svého měření na fotovoltaických článcích. Pozor na nekvalitní převzaté obrázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 18/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse C 15/20
Formální zpracování práce C 7/10
Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 23798