KOZEMPEL, L. Systém pro podporu práce překladatelů programování v MS Windows - Visual Studio nebo Delphi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Cvrk, Lubomír

Studentovo řešení je plně funkční a vytvořený program plní svůj účel. Student jeví o problematiku zájem a jeho znalosti dané oblasti hodnotím jako nadprůměrné. Práci řadím mezi kvalitní a navrhuji celkové hodnocení Výborně / A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 50/50 Zadání splněno.
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) B 17/20 Student znal příslušné technologie a věděl, k jakému cíli se směřuje. Proto nepotřeboval často konzultovat.
Formální zpracování práce A 18/20 Ucházející, občas stručná.
Využití literatury A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
95

Posudek oponenta

Vyoral, Josef

Student se zabýval realizací pomocného programu pro překladatele. V teoretické části popisuje rozhraní, která byla využita při řešení projektu. Vlastní aplikace je plně funkční a zcela splňuje zadání projektu. Trochu pozor na chyby v projektu, nejsou ošetřeny výjimečné stavy, jako přeskok na nultý řádek apod. Celkově navrhuji A / 90b.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 45/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 16/20
Formální zpracování práce A 9/10
Navrhovaná známka
A
Body
90

Otázky

eVSKP id 14126