BARTOŠÍK, L. Nové metody dokončování vnějších rotačních ploch. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Zemčík, Oskar

V úvodu je přehledně uvedeno rozdělení nejčastěji používaných dokončovacích technologií a metod vnějších rotačních ploch. Následně je přehledně proveden popis jednotlivých způsobů dokončování s uvedením zařízení, nástrojů, resp. řezných materiálů. Kladně je třeba hodnotit i uvedení tabulek s používanými řeznými podmínkami a dosahovanými výsledky. Některé obrázky by si zasluhovaly poněkud větší pozornosti. Seznam symbolů, pro větší přehlednost je třeba uvádět tyto v abecední posloupnosti, tj. nejdříve velká abeceda, pak malá, obdobně pak řecká abeceda. Posluchač pracoval velmi iniciativně a samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Janský, Milan

Práce v plném rozsahu splňuje zadání. Je vhodně doplněna obrázky a patřičnými rovnicemi. Rovněž grafická úprava je na dobré úrovni. Snad jen při výčtu určitých vlastností by bylo, pro lepší přehlednost, vhodné použití odrážek (viz např.str.11)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29828