ELGER, J. Měření provozu tepelného čerpadla vzduch-voda za reálných podmínek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Charvát, Pavel

Téma bakalářské práce navrhl sám student. Samostatně si také zajistil potřebné měřicí přístroje a byl schopen uskutečnit několikaměsíční monitorování provozu tepelného čerpadla v reálných podmínkách. Při vypracování bakalářské práce postupoval student samostatně, i když z počátku poněkud nesystematicky. To se projevilo zejména v pozdějším zahájení monitorování provozu tepelného čerpadla.

Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Jaroš, Michal

Zajímavá práce, která v rámci možností daných použitým přístrojovým vybavením monitoruje provoz tepelného čerpadla v konkrétní aplikaci. Přes tato apriorní omezení by si však provedená měření zaloužila pečlivější zpracování. Práce např. neuvádí přesné vztahy pro výpočet některých vyhodnocovaných veličin (např. způsob určení spotřeby vlastního TČ a přídavných zdrojů je pouze slovně nastíněn a čtenář si jej musí víceméně intuitivně domyslet), většina grafů má nedostatečný popis zobrazených veličin ("rozdíl teplot" - jakých?), autor udává energii ve wattech [W] apod. Rovněž způsob určení bivalentního bodu z obr. 7.1 je přinejmenším diskutabilní. Ani po formální stránce není práce nejdokonalejší - často se zde vyskytují pravopisné i typografické chyby. Na druhou stránku, autor si alespoň "na vlastní kůži" ověřil, jak obtížné je realizovat kvalitní a věrohodné měření. Zejména z tohoto úhlu pohledu hodnotím práci pozitivně a doporučuji ji proto k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 29825