RÁČEK, T. Odhad základní frekvence řečového signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Vondra, Martin

Student pri řešení práce prokázal dobré schopnosti s implementací poměrně složitého algoritmu. Poměrně dobře pracoval s literaturou a samostatně vyhledával informace. Malou výhradu mám k časovému rozvržení práce studenta, která byla zpočátku malá, ale vzhledem k velké aktivite ke konci řešení se zadání podařilo splnit.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání B 40/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) D 12/20
Formální zpracování práce B 16/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
C
Body
76

Posudek oponenta

Vlach, Jan

Student se ve své bakalářské práci zabýval vývojem algoritmu pro odhad základního tónu. Zadání bylo splněno. Závěrečná práce však obsahuje několik nedostatků. Některé části textu nepůsobí odborně, značení proměnných není všude jednotné, v teoretické části by bylo vhodné více citovat. Přes zmíněné nedostatky práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Odborná úroveň práce B 40/50
Formální zpracování práce D 6/10
Splnění požadavků zadání A 18/20
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 18/20
Navrhovaná známka
B
Body
82

Otázky

eVSKP id 14128