MACHALOVÁ, H. Soudobé možnosti financování vlastního bydlení v České republice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Práci hodnotím ve všech aspektech jako nadstandardní a využitelnou v praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Iniciativa a samostatnost při zpracování A
Odborná úroveň navrhované části A
Přínos a praktické využití návrhu A
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části (poznatky získané studiem) A
Úroveň zpracování analytické části (zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody) A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Škrlová, Helena

Navrhovaná známka
A

eVSKP id 36564