PEŠAVA, J. Výroba formičky pro cukroví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Císařová, Michaela

Práce je chaoticky zpracována. Základní informace je těžké dohledat. Např. v práci je uveden pouze 3-D model součásti, chybí výkres součásti (nikde není uveden průměr a výška výtažku), počet vyrobených kůsů je uveden pouze ve vzorcích. V legendách chybí jednotky u koeficientů (např. rovnice 3.5) a ve výpočtech (např. str. 23), navíc označení koeficientu "k" se vyskytuje i v rovnici 3.19 s jiným významem. Na str. 20 je odkaz na vzorec 1.3, který se v práci nevyskytuje. V textu mluví o tažníku a odkazuje se v souvislosti s tím na obr. 3. 5 zobrazující tažnice, dále str. 25 - v textu odkaz na obr. 4.2 místo obr. 4. 3. Z nově navržené technologie výroby není jasné, jestli bude výtažek tažen s přírubou a zda pak bude po tažení ostřižena. Str. 27 - rovnice pro výpočet ukazatele využití materiálu je očíslována jako 3.1 (v kapitole 4, v kapitole 3 je to rovnice pro určení součinitele tažení). Na str. 29 je uveden výpočet tažné mezery, proč byla zvolena velikost tažné mezery 2,26 mm, když byla vypočtena 0,288 mm? Ve vzorcích je použita tečka místo krát.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37623