KLAPKA, P. Konstrukční provedení hydrostatických čerpadel [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Klas, Roman

Autor vypracoval bakalářskou práci zabývající se úvodem do problematiky hydrostatických čerpadel. Nejprve shrnul kritéria k posouzení podobnosti hydraulických strojů a zmínil základní pojmy i závislosti. Následně pokračoval hlavním dělením hydrogenerátorů a popsal jejich vlastnosti, klady a zápory. Oblast hydrostatických generátorů je poměrně široká a vyžaduje studium specializované technické literatury. Tato skutečnost však mohla přispět k určitému zjednodušení, které bylo v některých ohledech až nežádoucí. Bylo by tedy především vhodné klást větší důraz na práci s technickou literaturou i s ostatními dostupnými zdroji informací. Z věcného hlediska lze v textu také objevit určité množství drobných nepřesností, které však nemají zásadní charakter. Rozsah studie je ale i tak poměrně velký, a proto si její vypracování vyžádalo značné množství úsilí a času. Autor si počínal samostatně, prokázal dobrou orientaci v odborném textu a nově nabyté poznatky dovedl vhodně interpretovat. Bakalářskou práci proto doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šperka, Oldřich

Koncepce bakalářské práce V úvodu autor v krátkosti popsal historii vzniku a vývoje čerpadel obecně a vyzdvihl význam a funkci hydrostatických pohonů, jejíchž součástí jsou hydrostatická čerpadla. Práce dále pokračuje teoretické částí, kde autor uvedl základní matematické vztahu hydraulických strojů, do kterých je zahrnuta hydrodynamická podobnost, základní parametry čerpadla a určení měrných otáček. V této kapitole je rovněž graficky uvedeno srovnání teoretických a skutečných charakteristik čerpadel s odůvodněním vzniku odchylek mezi těmito křivkami. V následující kapitole je pak uveden přehledný diagram rozdělení hydrostatických a hydrodynamických čerpadel, kde je použito měrných otáček jako základního kritéria vhodnosti optimálního provozu jednotlivých typů. Největší část bakalářské práce je věnována popisu jednotlivých skupin a typů čerpadel. Ke každému zmíněnému typu je připojen obrázek se stručným popisem funkce a uveden základní vztah pro výpočet teoretického průtoku. Pro hojnost výskytu ve strojírenství a čerpací technice se autor v poslední kapitole rozhodl porovnat dvě plunžrová víceválcová čerpadla. Jedno je z produkce tuzemského výrobce Sigma Pumpy Hranice a druhé z produkce americké firmy Cat pumps. Uvádí zde diagramy vhodné oblasti použití, tabulky s technickými parametry a celkové porovnání obou čerpadel. Na závěr autor shrnuje celou bakalářskou práci včetně porovnání obou plunžrových víceválcových čerpadel. Rovněž uvádí nároky kladené na moderní čerpadla a zdůrazňuje nezastupitelnou roli hydrostatických čerpadel – především díky své tvrdé charakteristice. Zhodnocení bakalářské práce Hydrostatických čerpadel existuje celá řada a tím úměrně roste množství a náročnost literatury popisující jejich problematiku. Výčet čerpadel v této práci zahrnuje všechny běžně používané typy, avšak uvítal bych zmínku i typech z okraje běžně užívaného spektra.V práci mi rovněž chybí hlubší rozbor výhod a nevýhod jednotlivých typů a jejich vzájemné porovnání. Celková struktura a přehlednost bakalářské práce je dobrá. Text je vhodně doplněn obrázky, které jsou přehledně očíslovány a popsány. Jejich kvalita je vesměs dobrá. Rovněž pravopisných a stylistických chyb je v práci minimum. Domnívám se, že cíle, které tato bakalářská práce měla, byly dosaženy. Celkové hodnocení, doporučení k obhajobě Přes určitou stručnost a občasné neobratné formulace, pan Petr Klapka vypracoval bakalářskou práci dobře a prokázal tím, že je schopen orientovat se v problematice. Z tohoto důvodu doporučuji bakalářskou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 37628