NEPOVÍM, R. Konstrukce rázového mikroviskozimetru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Hartl, Martin

Cíl bakalářské práce, tj. konstrukční návrh mikroviskozimetru, byl splněn. Po zadání do výroby je tak možná jeho praktická realizace. Student odvedl solidní kus práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Svoboda, Petr

Student měl za úkol navrhnout konstrukci rázového mikroviskozimetru. Rešeršní část bakalářské práce je formulována jasně a návaznosti kapitol jsou dobře promyšleny. Autor provedl shrnutí současného stavu poznání v dané oblasti a popsal používaná konstrukční řešení. Autor navrhnul tři různé konstrukční varianty, přičemž vycházel z poznatků popsaných v rešeršní části. Autor se v práci dopustil drobných pochybení, viz str. 20, 25. Předložená práce je na velmi dobré úrovni a splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci. Práci proto doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnotit s výše uvedeným celkovým hodnocením.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29853