GEBAUER, O. Návrh chlazení bytu v panelovém domě [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pech, Ondřej

Pan Ondřej Gebauer ve své bakalářské práci na téma „Návrh chlazení bytu v panelovém domě“ zpracoval rešerši typů chladicích jednotek použitelných pro chlazení bytu. Dále pro zadaný byt v panelovém domě provedl výpočet tepelné zátěže dle normy ČSN 730548 a provedl porovnání vlivu různých typů zastínění na tepelnou zátěž bytu. Na vypočtenou tepelnou zátěž následně navrhl 3 varianty chlazení, které doplnil schématy vedení rozvodů k jednotkám. V závěru provedl porovnání nákladů na pořízení, montáž, servis a také provoz navržených chladicích jednotek. Student pracoval na tématu samostatně s příležitostnými konzultacemi postupu práce. Grafická úprava splňuje požadavky na technický text. Zadání bylo splněno, práce obsahuje všechny náležitosti, a proto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Jaroš, Michal

Práce se zabývá návrhem klimatizace běžného bytu v panelovém domě, což je téma, které s růstem požadavků na komfort bydlení nabývá stále většího významu. V první části je zpracován stručný přehled klimatizačních systémů s ohledem na jejich vhodnost pro daný účel. Další části obsahují výpočet tepelné zátěže uvažovaného bytu. Na jeho základě pak jsou navržena možná konkrétní řešení a porovnány jejich investiční i provozní náklady. Práce prokazuje schopnost studenta orientovat se v zadaném tématu, aplikovat výpočetní postupy uvedené v literatuře i navrhnout varianty řešení. Po odborné stránce nelze práci vytknout nic podstatného, snad jen to, že z grafu na str. 38 nebyl vyvozen jasnější závěr ohledně účinnosti jednotlivých druhů stínění (vnitřní vs. vnější žaluzie). O něco hůře lze hodnotit formální stránku práce, které nebyla evidentně věnována odpovídající pozornost. V práci se vyskytuje značné množství překlepů („teplený“), a to i ve jménech autorů uvedených v seznamu doporučené literatury („Székyrová“, „Chylský“), stejně jako pravopisných chyb („standartní“, „viz.“, chybějící nebo naopak nadbytečná interpunkční znaménka aj.). Rovněž stylisticky práce pokulhává, některé výrazy jsou voleny ne zcela vhodně (např. označení „elektrické stroje“ pro televizi – str. 25 a dále, „teplené zisky od proudění z okolních místností“ – ve skutečnosti se jedná o prostup tepla stěnami, podobně „sluneční záření proudí skrz plochu okna“ – oboje str. 13), odborná terminologie není používána jednotně („sluneční záření“, „sluneční radiace“, „radiace“ – str. 36-37; u tepelných zisků okny by mělo být jasně uvedeno, že se jedná o sluneční záření, resp. radiaci). Podobně typografie – u hodnot fyzikálních veličin se mezi číslem a jednotkou píše mezera; jednotka „watt“ se píše (na rozdíl od jména) s malým počátečním písmenem (str. 37); řádkování je nejednotné (seznamy veličin pod vzorci), některé obrázky jsou zbytečně velké, v textu se vyskytují volné plochy atd. atd. Naopak kladně hodnotím vesměs správně uváděné odkazy na literaturu. I přes tyto výhrady hodnotím předkládanou práci kladně a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 113009