HOLÁŇOVÁ, E. Analýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě MINEWORKS s.r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Cílem bakalářské práce je analýza současného skladování a manipulace s materiálem a návrhy, které by přispěly ke zlepšení celého skladování a manipulace ve zvoleném výrobním podniku. Studentka svou práci konzultovala minimálně, doporučení nebyla v plném rozsahu zapracována do bakalářské práce. Výpočty ploch skladů jsou dostatečné včetně návrhu nové haly skladovacích prostor. Celkově byl přístup studentky k řešení vlažný, na závěr ale mohu konstatovat, že cíle práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Štroner, Marek

Autorka v dané bakalářské práci Analýza manipulace s materiálem a skladování ve firmě MINEWORKS s.r.o. splnila požadavky a cíle zadání. V celkovém hodnocení lze říci, že daná práce je obsahově z větší části kompletní, bohužel chybí výkres nového skladu v měřítku 1:100. Výkres uvedený autorkou je bohužel bez směrných kót. Rozsah rešerše je optimální a jsou zde řešeny i pokrokové metody manipulace s materiálem jako KANBAN, JIT (Just-In-Time), FIFO (First-In, First-Out), LIFO (Last-In, First-Out), HEIJUNKA a je s některými provedeno v závěru i hodnocení stávající manipulace v daném podniku. V závěru práce uvedla autorka náklady na skladovací vybavení nového skladu, které vyšly 654 815 Kč. Co je možno dále autorce vytknout, je nedosazování číselných hodnot do obecných vzorců viz. str. 32, str. 35, str. 36, str. 48, str. 49, str. 50.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 113021