KAFKA, O. Výroba součásti "chladicí válec" [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Student si pro svoji bakalářskou práci zvolil řešení kusové zakázky v konkrétní firmě. K problematice zaujal standardní stanovisko, jak se očekává od pověřeného pracovníka, který má zajistit technickou přípravu výroby i vlastní výrobní proces. Jednotlivé kapitoly sestavil celkově správně, po stránce řešení je z nich vidět odborná návaznost. Tím, že vycházel ze zázemí firmy, přizpůsobil či vynechal nebo zjednodušil určité pasáže. Jedná se především o detaily ohledně materiálu součásti, strukturu technologického postupu a mírně nelogické odkazování na potřebná místa v dílčích kapitolách. Celkově student projevil dobrý přístup ke zpracování a zúčastnil se několika nutných upřesňujících konzultací jak ve firmě, tak u vedoucího bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Prokeš, Tomáš

Student si zvolil téma odpovídající činnosti pracovníků na pozici technologa, přičemž úkolem bylo vytvořit 3D model sestavy „chladícího válce“ a zpracovat výrobní postup a technicko ekonomické zhodnocení pro operace zhotovené na soustruhu. V rámci grafického zpracování lze vytknout šedé pozadí u obrázků 3D modelu. V rámci odkazování na přílohy bych doporučil vždy konkrétně uvést číslo přílohy pro lepší orientaci. Dále z práce není jasné zda se jedná o malosériovou či velkosériovou výrobu. Na základě vybrané součásti lze předpokládat malosériovou výrobu. Avšak i přesto by bylo vhodné v práci zhodnotit volbu polotovaru, proč nebyl např. použit odlitek na některé komponenty. Co se týče technicko ekonomického zhodnocení, chybí mi zde zhodnocení nákladovosti např. v eurech. I přes výtky shledávám práci zdařilou a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 113046