STRAKA, T. Analýza kontaminantů v kontaktu kola a kolejnice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kvarda, Daniel

Bakalářská práce se zabývá rešeršní studií kontaminantů v kontaktu kola a kolejnice. Úvodní část rešerše popisuje kontakt kola a kolejnice a vysvětluje základní pojmy. Zpočátku jsou kontaminanty rozděleny do tří hlavních skupin dle jejich původu, přičemž toto rozdělení není dále použito. Z hlediska popisovaných kontaminantů lze nanejvýš zmínit absenci oxidů železa (hematit, magnetit), které jsou pro kontakt důležité. Popis chování jednotlivých kontaminantů je v případě vody a písku postaveno pouze na dvou hlavních publikacích. Rozsah práce a literatury je jinak na dobré úrovni. Také lze ocenit využití patentů v případě modifikátorů tření. Diskuze je rozsáhlá a popisuje všechny zmíněné látky. Ze strany vedoucího lze nanejvýš vytknout odevzdání hlavní části rešerše ke kontrole těsně odevzdáním. Navzdory této skutečnosti ovšem lze práci hodnotit velmi dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Galas, Radovan

Cílem bakalářské práce bylo popsat chování běžně se vyskytujících kontaminantů mezi kolem a kolejnicí. Student pro svou práci vybral jako zásadní kontaminanty: vodu, mazivo, listí, písek a modifikátory tření. Za velké pozitivum práce považuji především to, že při psaní práce student pracoval s aktuálními vědeckými publikacemi. K práci mám však několik zásadních výtek: - Nerozumím tomu, proč voda a olej byly sloučeny do jedné podkapitoly s tím, že efekt těchto kontaminantů na kontakt kola a kolejnice je podobný. S tímto tvrzením nemohu souhlasit a považuji toto sloučení za zcela nevhodné. V případě kontaminace vodou bych očekával samostatnou rozsáhlou podkapitolu, kde se bude diskutovat zejména vliv množství vody v kontaktu. Uvedená publikace od Wanga řeší pouze případ, kdy je voda do kontaktu přiváděna kontinuálně, což je ale nejméně nebezpečný případ. Zejména přítomnost malého množství vody (např. v důsledku dosažení rosného bodu) je kritickým a důležitým případem. - V případě pískování nerozumím tomu, proč je tak vysoká pozornost věnována Sanditu, který je ale používán pouze v pár zemích světa, zatímco pískování je nedílnou součástí kolejové dopravy. - Osobně nechápu, proč jsou do kontaminantů řazeny také modifikátory tření. Rozumím tomu, že se jedná o látku, která je v kontaktu také přítomna ale nenazýval bych to kontaminantem (stejně tak v případě písku). Těmto látkám je navíc věnováno 9 stran, zatímco podkapitolám o vodě, mazivech a listí je dohromady věnováno pouze 5 stran! Za naprosto nadbytečné považuji v případě modifikátorů tření rozsáhlé informace o jejich způsobu aplikace (popis jednotlivých systémů apod.). - Nevhodný výběr literatury pro citování složení modifikátorů tření (str. 34). - V práci se objevuje celá řada nesprávných informací jako např. tvrzení, že listí je podceňovaný kontaminant či tvrzení, že modifikátory tření nahradí pískování. Za nevhodné považuji také dělení TOR produktů a s tím související špatný popis vlivu těchto produktů na adhezní křivku. - V práci není žádná zmínka o oxidech železa, které mají významný vliv na adhezi v kontaktu kola a kolejnice. - Poslední výtka je ke kapitole „Diskuze“, která je spíše holým výčtem informací uvedených výše v textu. I přes výše uvedené nedostatky práce splňuje požadavky kladené na bakalářskou práci a lze konstatovat, že cíle práce byly splněny. Práci doporučuji k obhajobě s hodnocením C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 113176