STRMEŇ, M. Metody konstrukce přesného tvaru ozubení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Prokop, Aleš

Bakalářská práce pana Strmeně se zabývá problematikou metod konstrukce přesného tvaru ozubení. Student při zpracování práce projevil velkou míru samostatnosti a vlastní iniciativy, postupoval dle logicky zvolených kroků a pravidelně chodil na konzultace. Práce je logicky členěna, zároveň psána přehledně a čtivě. Relevanci a množství použitých zdrojů považuji za vyhovující. Velmi pozitivně hodnotím schopnost vyvozovat ze získaných informací důležitá fakta a závěry. Výrazným přínosem této práce bylo vyhotovení 32 kusů 3D modelů ozubených kol s detaily mikrogeometrie ozubení, které budou využity na ÚADI jako vstupy pro výpočet tuhosti záběru ozubení pomocí MKP. Cíle byly splněny v celém svém rozsahu, práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Řehák, Kamil

Bakalářská práce pana Strmeně se zabývá oblastí konstrukce ozubení. Po přehledném úvodu do oblasti ozubených kol je v práci věnována pozornost čelnímu ozubení, a to včetně popisu konstrukce v prostředí Creo. V rámci práce postrádám vyšší metody pro modifikace zubu, jež jsou prováděny za účelem zrovnoměrnění záběru při daném zatížení a nesouososti kol. Naopak velice kladně lze hodnotit studentem zpracovaný parametrický model, který vytvořil na základě provedené rešeršní studie, a následně jej využil pro generování geometrie jednotlivých ozubených kol. Student při tvorbě závěrečné práce uplatnil znalosti nabyté během studia. Práce je napsána ve slovenském jazyce, a proto není hodnocen pravopis. Práci hodnotím celkově za B / velmi dobře a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 113177