FORAL, J. Vliv struktury materiálu a povrchových úprav na obrobitelnost [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kalivoda, Milan

Teoretická i praktická část bakalářské práce je sestavena s fundovaným přístupem. Teorie je zastoupena poměrně rozsáhle. Na ni navazují experimenty ve firemním prostředí. Jejich provedení a získané výsledky jsou na profesionální úrovni, i když zde nastala jistá omezenost, nezaviněná autorem.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kouřil, Karel

Při řešení bakalářské práce postupoval autor správně. Autor provedl shrnutí stavu techniky ve sledované oblasti. Autor prokázal schopnost pracovat s odbornými zdroji a relevantně využít jejich informace. V praktické části navrhl a realizoval experiment, spočívající v porovnání obrobitelnosti vzorků, které byly připraveny rozdílnými postupy. V experimentu nebyly zahrnuty vzorky s povrchovou úpravou. Výsledky jsou přehledně zpracovány do obrázků, tabulek, grafů a vhodně doplněny fotografiemi. Struktura práce je logická, jazyková úroveň odpovídá požadavkům na závěrečnou práci. Výsledky jsou využitelné v praxi. Autor provedl technické vyhodnocení. Lze konstatovat, že autor splnil zadání bakalářské práce, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 113237