BRZOBOHATÝ, L. Měření teploty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Uspokojivé hodnocení zohledňuje nižší kvalitu práce, formální náležitosti zpracování, práci s literaturou a přístup studenta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Kandus, Bohumil

Předložená bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou, kterou je měření teploty v podmínkách průmyslové praxe. Bakalářskou práci je možno celkově hodnotit jako dobře zpracovanou, odpovídající stanoveným podmínkám zadání, s velmi dobrou grafickou úpravou a doporučit ji k obhajobě před komisí pro státní závěrečné zkoušky. Připomínky : Str. 10, 5.ř.sh. Pojem senzor není ekvivalentní pojmu snímač, ale pojmu čidlo. Snímač je obvykle tvořen čidlem (senzorem), převodníkem a někdy též zesilovačem. Str. 12. V rovnici (2.3) má být v legendě veličina beta uvedena jako teplotní součinitel objemové roztažnosti [1/K]. Str. 12. Rovnice (2.4) představuje lineární závislost el. odporu na teplotě a to platí pouze v malém rozsahu teplot. Např. pro odporový platinový teploměr platí vztah : Rt=R0(1+A*t+B*texp2); A = 3,91.10-3 1/K, B = –0 ,575.10-6 1/Kexp2 Str. 14, 6.ř.sh. Správný popis termočlánku by měl být : Termočlánek je obvodem vytvořeným spojením dvou vodičů z různých materiálů, které jsou na svých koncích elektricky vodivě spojeny. V obvodu vzniká termoelektrické napětí, pokud teploty spojených konců jsou vzájemně odlišné. Str. 19. U uvedeného Stefan-Boltzmannova zákona schází číslo rovnice. Pro reálné těleso by bylo vhodné uvést vztah s emisivitou : E0 = epsilon.sigma0.Texp4 Str. 19, 16.ř.zd. Hodnota emisivity může být v rozsahu epsilon = 0,25 (lesklý ocel. plech) až epsilon = 0,99 (černý matný lak). Str. 19, 11.ř.zd. Ve výčtu rozdělení pyrometrů nejsou uvedeny pyrometry monochromatické (jasové). Str. 22, 10.ř.zd. Měřící rozsah pro měření teploty termovizí je až + 1200°C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 37634