JEDLIČKOVÁ, V. Modelování fázových diagramů komplexních slitin [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kroupa, Aleš

V. Jedličková se ve své práci zabývala vytvořením nového termodynamického popisu soustavy Co-Sn. Tento systém je např. součásti databáze MP0602, která byla vytvořena pro popis a modelování termodynamických vlastností vysokoteplotních bezolovnatých pájek. Po dokončení první verze této databáze se objevila nová experimentální data pro taveninu a dále bylo nutno změnit modely použité v původním datasetu, aby byla zachována konsistence použitých modelů v rámci výše zmíněné velké databáze. V. Jedličková ve své práci použila nově publikovaná data k tomu, aby vytvořila nový termodynamický popis taveniny a tím získala referenční hladinu, která ji umožnila vytvořit termodynamické popisy pevných fází nacházejících se v soustavě. V rámci své bakalářské práce zvládla práci s literaturou, která ji umožnila vytvořit soubory experimentálních dat pro práci v programu Thermo-Calc, jmenovitě v modulu Parrot, který používá metodu nejmenších čtverců pro stanovení termodynamických parametrů v modelech pro molární Gibbsovu energii jednotlivých fází. V. Jedličková prokázala schopnost samostatné práce, dokázala získat potřebná informace z anglicky psané literatury, osvojit si znalosti a praktické kroky nutné ke zvládnutí práce s programy Thermocalc a Parrot. Dokázala samostatně hledat řešení v okamžiku, kdy narazila na problém a zkoušet nové kroky, které by jí umožnily pokračovat v termodynamickém modelování. Studentka prokázala dostatečné znalosti, schopnosti a úsilí, potřebné pro sepsání předkládané bakalářské práce a proto doporučuji její obhájení a klasifikaci stupněm A.

Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Jan, Vít

Bakalářská práce Veroniky Jedličkové "Modelování fázových diagramů komplexních slitin" se zabývá optimalizací a opravou termodynamické databáze pro výpočet konkrétního fázového diagramu Co-Sn v programu ThermoCalc. Práce obsahuje teoretickou část, která pojednává přehledným způsobem o modelování komplexních fází pomocí podmřížkového modelu. Stručně je také představen systém Co-Sn a nastíněna jeho technická důležitost. Ve výsledkové části je blokově popsán způsob optimalizace parametrů pro výpočet směšovacích entalpií pro výpočet likvidu a následně uvedena tabulka experimentálních parametrů invariantních reakcí a srovnání s vypočtenými hodnotami pomocí nově optimalizovaných parametrů. Tato část by mohla být obsažnější a podrobněji vysvětlit postup assessmentu v modulu Parrot. Vlastní poměrně pracné kroky jsou tu zmíněny snad až příliš minimalisticky. V krátké diskuzi je uvedena řada zdrojů experimentálních dat s argumentací které hodnoty byly pro optimalizační výpočty použity. Poslední část předložené práce tvoří separát již publikovaného článku z časopisu Journal of Phase Equilibria and Diffusion, kde je autorka předložené práce uvedena jako první autor. Tento fakt vymyká předkládanou práci výrazně mimo standardy běžně obhajovaných bakalářských prací. V tomto ohledu je nutno autorce poblahopřát k úspěšnému zapojení spolupráci se špičkovým týmem v oblasti termodynamického modelování. Předložená práce splňuje náležitosti VŠKP a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113244