TVRDÝ, V. Optimalizace výrobního procesu za využití metodiky 5S ve firmě PressMetal-CZ, spol. s r.o. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Strejček, Jan

Tato práce se zabývá aplikací metody 5S ve strojírenském podniku. Úvodní část obsahuje úvod do problematiky, následně je implementována metoda 5S, provedena realizace a vyhodnocení přínosů. Student aktivně spolupracoval na řešení problematiky, pravidelně docházel na konzultace. Je nutno vyzdvihnout samostatnost studenta při zpracování tématu a aktivní přístup. Celkově práce splnila cíl zadání. Práci doporučuji k obhajobě, hodnotím stupněm B.

Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Neužil, Karel

Práce byla zpracována v přiměřeném rozsahu a v souladu se zadáním. V ekonomické části při výpočtu návratnosti musí být porovnány náklady vůči nárůstu zisku nebo úspoře mzdových prostředků, nikoliv k ceně. Celkové hodnocení je stupeň B.

Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 113260