KRATOCHVÍLOVÁ, H. Analýza využití programu 3D slicer pro výpočtové modelování v biomechanice [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vosynek, Petr

Studentka se v práci zabývala tvorbou modelu geometrie z dat počítačové tomografie s cílem jej využít pro výpočtové modelování. Studentka pracovala samostatně a dílčí výsledky pravidelně konzultovala. Mimo zadané cíle byl vyzkoušen vliv parametrů programu Slicer3D na výstupní geometrii z hlediska odchylek v délkových mírách a dále vyzkoušena práce s geometrií ve výpočtovém programu ANSYS Workbench. Poslední krok byl velmi důležitý, jelikož se přišlo na podstatná nastavení, která vedla k úspěšné tvorbě sítě konečných prvků a spuštění statické strukturní analýzy. Textové části vytýkám především stručnost v oblastech, které studentce zabraly velké množství času (v řádu týdnů, např. čištění STL sítě a poté tvorbě sítě konečných prvků). V práci se objevuje časté používání anglicismů a grafická úprava by mohla být doladěna u obrázků s výstupy statické strukturní analýzy (čitelnost legendy - raději MPa a mm, modré pozadí). Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Marcián, Petr

Bakalářská práce se zabývá popisem a využitím software 3D slicer při tvorbě výpočtových modelů v biomechanice. Práce je po technické stránce psaná velice povrchně bez uvedení podstatných informací. Popis autorů programu úplně chybí. Užívání názvu „Slicer“ není zcela vhodné, stejně tak uvedení kapitoly 3.1 anglickým názvem „Welcome to Slicer“. V práci jsou nevhodně používány citace, buďto zcela chybí anebo jsou citace uvedeny za tečkou na konci věty případně za celým odstavcem, není tedy jasné, co vše je citováno. Vlastní popis software je v kapitole 3 pouhým překladem z webu bez jakékoliv obrázkové dokumentace, takže je velice obtížné si pod jednotlivými funkcemi představit co dělají. Autorka při tvorbě modelu geometrie zavádí pojmy minimální a maximální světlost, které v práci nejsou vysvětleny. Programy na segmentaci obrazu nejčastěji pracují s histogramem, který v práci není vůbec uveden. Navíc chybí informace o rozlišení a barevné hloubce použitých CT snímcích. Tyto informace zásadním způsobem ovlivňují přesnost tvorby modelu geometrie. Autorka neprovedla rešerši z této oblasti. V grafech u měření odchylek chybí jednotky na ose. V kapitole popisující úpravu povrchové geometrie 5.1.2, autorka nešťastně popisuje také okrajové podmínky. Autorka vytvoří model geometrie pánve včetně femuru, ale bez bližšího popisu provádí deformační a napěťovou analýzu pouze femuru. Bohatší obrazová dokumentace aspoň v přílohách by jistě usnadnila čtenáři orientaci v textu. Často se musí čtenář pouze domnívat. I přes uvedené výtky autorka splnila zadání a práci doporučuji k obhajobě a navrhuji známku C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116340