HANUŠ, M. Zkušební stanoviště pro měření výkonu motocyklů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Janoušek, Michal

Bakalářská práce se zabývá volbou dynamometru určeného pro posouzení přínosu amatérských úprav dvoudobého motocyklu. V úvodní části autor na základě rešerše volí vhodný dynamometr, který poté realizuje. Zde je třeba vyzdvihnout nemalé množství času a prostředků vynaložených pro realizaci měřicího stanoviště, bohužel nebylo možné dokončit veškeré práce na stanovišti před odevzdáním práce. Měření pro ověření vhodnosti válcového dynamometru pro dané účely bylo provedeno v provizorních podmínkách. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Prokop, Aleš

Bakalářská práce pana Hanuše se zpočátku věnuje popisu dynamometrů, používaných při zkoušení vozidel, zejména pak motocyklů. Na základě rešerše si autor práce zvolil vhodný dynamometr pro měření výkonu malého motocyklu a popisuje realizaci měřicího stanoviště. Z časových důvodů nebylo možné před dokončením bakalářské práce kompletně fyzicky realizovat popisované stanoviště, takže autor ověřil vhodnost použití dané metody v provizorních podmínkách, se zaměřením na stanovení opakovatelnosti měření. Je nutné vyzdvihnout velký objem práce, který byl vykonán při realizaci měřicího stanoviště. Na druhé straně metody použité v práci, a to jak z hlediska návrhu, tak pozdějším porovnání měření, jsou v práci rozebírány spíše povrchně. Rovněž stylistickou stránku lze hodnotit jako průměrnou. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116444