BOHUNSKÝ, T. Posouzení možností úspor vody v ocelářském průmyslu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Klimeš, Lubomír

Student se ve své práci zabýval posouzením možností úspor vody v ocelářském průmyslu, což je aktuální tématika. Hlavní část práce tvoří rešerše publikovaných prací, která je doplněna porovnáním a vlastním zhodnocením. Student pracoval na své práci především samostatně, konzultací s vedoucím práce využíval pouze v omezeném rozsahu. Oceňuji, že student byl schopen vyhledat relevantní cizojazyčnou literaturu ve vědeckých databázích, tuto nastudovat a vyextrahovat z ní relevantní informace. Avšak kvantitativní zhodnocení jednotlivých přístupů by si zasloužilo pečlivější a detailnější analýzu. Práce by si rovněž zasloužila více času a pozornosti, než které jí student věnoval. Cíle práce byly splněny, práce splňuje všechny požadavky na ni kladené a proto ji doporučuji k obhajobě a navrhuji její hodnocení C/dobře.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Březina, Michal

Bakalářská práce se zabývá možnostmi úspor vody v ocelářském průmyslu a popisem jednotlivých metod snižující vodní stopu při výrobě oceli s následným zhodnocením a posouzením použitých prostředků přispívající k úspoře vody. Práce obsahuje minimum gramatických chyb, je stylisticky uspořádaná a čtivá. Práce s referencemi je taktéž na velmi dobré úrovni, i když se tu objevuje pár pochybných zdrojů z internetového vyhledávače, což se dá u bakalářské práce přehlédnout. Nicméně, vzhledem k tomu, že se jedná o rešeršní práci, je počet 16-ti stran z mého pohledu vcelku poskromný a určitě by se dal obsah navýšit. Rovněž bych volil i lepší číslování kapitol a nesázel veškerou práci do kapitoly 2 “Metodologie”. Problematika plýtvání života-nezbytných zdrojů a přispívání k přechodu z fosilních zdrojů energie na alternativní obnovitelné zdroje je v posledních letech ožehavým tématem. Tedy i problémy týkající se spotřeby vody jsou aktuální a z tohoto pohledu bych uvítal i aktuálnější informace. Data, která jsou 5 let stará, bych raději nahradil daty aktuálními. Dále bych vytkl na straně 15 v tabulce 1 celkový percentuální podíl v části věnující se analýze množství vody. Kdyby si dal student práci a alespoň sečetl dílčí podíly, nedostal by zmiňovaných 100%. Dále Obr.3 na straně 12, zde mohl student vytvořit vlastní koláčový graf a zvýšit tím kvalitu obrázku. Graf 1 na straně 18 by si zasloužil lepší volbu barev. V případě a) může čtenář jen těžko rozeznávat, která křivka patří koncentraci 0,01 % a 0,07% . Z práce mám celkový dojem, že na ni nebyl věnován dostatek času. Každopádně i přes tyto výtky splnil student cíle bakalářské práce a dobře je zformuloval. Práci doporučuji k obhajobě a navrhuji hodnocení C.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání C
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116454