MELICHÁREK, P. Detekce a analýza detonačního spalování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Beran, Martin

Pan Patrik Melichárek byl při zadání tohoto tématu zpočátku velmi iniciativní, nicméně ihned poté znatelně polevil a aktivněji začal pracovat až s blížícím se termínem odevzdání. Přestože student často konzultoval, ne vždy dostatečně reagoval připomínky vedoucího. Obecně se dá říct, že student k práci přistupoval dosti pasivně, byť výsledek rešeršní části práce vypadá v konečném důsledku celkem kvalitně. Škoda, že se ani po naléhání nepokusil ani okrajově zpracovat výsledky z naměřeného experimentu. Kde mohl, byť to nebylo přímo součástí zadání, alespoň výsledky naměřených průběhů tlaků ve válci vyhodnotit a porovnat pro jednotlivé předstihy a to např. s klepáním a bez klepání a spočítat např. indikované výkony obou průběhu a porovnat maximální spalovací tlaky. Zadání bakalářské práce bylo splněno a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita E
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii E
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Svída, David

Bakalářská práce pana Patrika Melichárka s názvem Detekce a analýza detonačního spalování se v rešeršní části sice zabývá velmi pěkně zpracovaným popisem problematiky spojený s jevem detonačního hoření, nicméně metody a vyhodnocení tohoto fenoménu zmiňuje jen velmi okrajově a povrchně. Je celá řada běžně dostupné literatury, která se zabývá podrobnou analýzou a vyhodnocením detonačního spalování, ať už na základě měření spalovacích tlaků, nebo piezoelektrického čidla klepání umístěném na bloku motoru. Bylo by vhodné čtenáře seznámit (alespoň okrajově) jak dnešní moderní elektronické systémy řízení motoru tímto snímačem klepání, dnes běžně vybaveným, pracují. (vyhodnocení signálu pomocí FFT, okénkování na základě polohy K.H. apod.) Až na tyto drobnější výtky je celá práce je velmi přehledně a logicky uspořádána. Dosažené výsledky odpovídají znalostem studenta 3. roč. bakalářského studia. Zadání bakalářské práce bylo splněno rozsahu. Doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání D
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod D
Vlastní přínos a originalita D
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii D
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis D
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 116507