MERGEŠČÍKOVÁ, L. Analýza rizik provozované horizontální frézky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Vlastní text předložené bakalářské práce je zpracován na 45 stránkách, což představuje více než dvojnásobek minimálního rozsahu dle požadavku uvedeném v čl. 15 Směrnice rektora. Diplomantka zpracovávala bakalářskou práci v souladu s vytyčenými cíly. Všechny zadané cíle bakalářské práce jsou náležitě zpracovány v dílčích kapitolách/podkapitolách. Diplomantka průběžně konzultovala dílčí řešení své práce a náležitě reagovala na doporučení vedoucího práce. Analýzu rizik diplomantka provedla na základě přípravy a realizace auditu BOZP u předmětného stroje a v závěru práce rovněž vysvětlila použitou terminologii a rozdíly vyplývající z ČSN a STN (nebezpečí versus ohrozenie). Studentka předloženou prací prokázala svoji schopnost samostatně řešit základní inženýrské úlohy v oblasti managementu rizik.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Rozehnalová, Jana

V bakalářské práci zaměřené na vypracování analýzy rizik provozované horizontální frézky je nutno ocenit především systémový přístup, který je pojat a uchycen velice logicky. Tento přístup vedl k vypracování práce na velmi dobré úrovni se srozumitelnými závěry, ke kterým studentka dospěla. Z práce je zcela zjevný zodpovědný přístup a píle, která vypracování doprovázela. Samotná analýza rizik a jejich popis je přehledný, srozumitelný a generuje smysluplné hodnocení. Práce je kvalitní a disponuje nepochybným potenciálem studentky. V oblasti rešerše oblasti BOZP by mohlo býti uvedeno pár slov o normě ČSN ISO 45001:2018, tato absence však nemá žádný vliv na kvalitu a úroveň zpracování dané práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116592