BOHÝL, T. Zmírnění účinků přistání po použití padákového záchranného zařízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hájek, Tomáš

Student se v práci zabývá pasivní bezpečností letadel s padákovým záchranným zařízením. Práce je logicky členěna od obecných principů pasivní bezpečnosti letadel, popisu a modelování zkoumané situace až ke konkrétním příkladům používaných zařízení. Student se v problematice výborně zorientoval. Svou prací shrnul dostupné poznatky a vytvořil tak solidní základ pro svoji další práci v této oblasti. Svým obsahem splňuje zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Bartoněk, Jaroslav

Bakalářská práce představuje hlavní myšlenky a principy ochrany posádky letadel při haváriích. Po obsahové stránce práce nepostrádá žádné podstatné náležitosti. Jsou zde zmíněny prvky aktivní i pasivní bezpečnosti, testovací postupy a vybavení i konstrukční metody. Přínosný je rovněž přehled metod pro hodnocení závažnosti zranění při haváriích. Z hlediska obsahu je možné vytknout např. absenci informací o podmínkách, za nichž se padákové systémy používají (velikost, resp. hmotnost letounu, rychlost při dopadu, limitní výška a rychlost letu při aktivaci systému apod.). Práci lze vytknout obsah některých konkrétních kapitol. V kapitole 3.2 student uvádí mj. popis použití metody konečných prvků, kde nesprávně píše o použití lineárního materiálového modelu u kovů, stejně tak popis modelování kompozitních materiálů je velmi vzdálen od reality. Rovněž vysvětlení okrajových podmínek neúplné a zavádějící. Problémem je rovněž chybějící závěr. Resp. v podobě, v jaké je závěr uveden, je zcela zbytečný. Práce dále obsahuje malé množství drobných chyb, např. nelogický skok v číslování kapitol nebo použití slangových či anglických výrazů místo odborných českých termínů. Závažnost těchto nedostatků však není vysoká a práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116634