KOHOUT, J. Optimalizace procesu výroby trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Podaný, Kamil

Práce je zaměřena na optimalizaci procesu a zvýšení produktivity při výrobě švově svařovaných trubek z korozivzdorných ocelí. Student se na první konzultaci dostavil teprve 26. března - od této chvíle už ale chodil pravidelně a aktivně téma řešil. Spolupráce s firmou, byla příkladná, jak je vidět i na popisu stávající výroby. Rozsah a provedení práce odpovídá stanovenému zadání, student v průběhu řešení pracoval aktivně a samostatně. Z hlediska formalit je ovšem nutno podotknout, že přiložené materiálové listy nepatří v elektronické verzi do nového souboru, ale mají být součásti hlavního dokumentu; v tištěné mají být součástí vazby. Celkové hodnocení zohledňuje průběžnou tvorbu a stylistickou úpravu práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Staněk, Vojtěch

V rámci tvorby bakalářské práce student strávil mnoho času přímo ve výrobě samotné, aby zcela detailně pochopil, jak celá linka na výrobu švových trubek funguje. Z toho profituje primárně první část práce, kdy autor velmi příjemnou formou popisuje stávající stav. V této části lze kvitovat i grafickou stránku, nicméně díky velkému množství obrázků se často stává, že "text nestíhá obrázky", což není pro čtenáře úplně komfortní (např. pod obrázkem 15 je popisováno, co lze vidět na obrázcích 18 a 19, které jsou reálně až na další straně). Druhá část práce, kde má dojít k navržení a posouzení kroků pro zefektivnění výrobního procesu, občas spíše připomíná vědeckou práci na detailní definování jednotlivých svařovacích metod (zejména kapiloty 2.1 TIG a 2.2 Laser jsou velmi obsáhlé). Kladně lze určitě hodnotit autorovo shrnutí každé z uvedených svařovacích možností pro implementaci do stávající linky. Množství obrázků je zde rovněž enormní, ovšem zde je to spíše ke škodě. Občas není z obrázků zřejmé, co jimi mělo být přesně vyjádřeno. Celkově byla spolupráce se studentem přínosná a příjemná, věřím, že pro obě strany. Za společnost ACO bych panu Kohoutovi poděkoval, rád tuto práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116661