BLÁHA, P. Design vnějšího pláště mobilního robotu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Krejsa, Jiří

Pan Bláha se ve své práci věnuje návrhu vnějšího pláště mobilního robotu a to ve všech jeho aspektech (tvar, technologie výroby, energetická bilance). Na práci oceňuji především přehled možných technologií výroby včetně ekonomické rozvahy. Student pracoval samostatně a iniciativně, je zřejmé že má zkušenosti s praktickým návrhem. Poněkud slabší je stylistická úprava a formální náležitosti práce. Práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou velmi dobře, tedy B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Venglář, Vojtěch

Student navrhnul 3 koncepce vnějšího pláště robota, uvedl možné výrobní postupy s přihlédnutím k použitelným materiálům a provedl cenové ohodnocení jednotlivých metod. V rámci návrhu student rovněž uvažoval nutnost chlazení robota. Student se lehce odchýlil od cíle č.2, konkrétně nezapracoval umístění ultrazvukových dálkoměrů do všech návrhů. Výhrady mám k formální stránce práce. Student prokázal nedostatky při používání citací, v části popisující výrobní postupy pak citace nejsou vůbec. Dále jsou v práci hrubé nedostatky ve formátování. Student v práci uvádí výhody a nevýhody jednotlivých postupů, materiálů a návrhů, neuvádí však, proč upřednostnil metody, které nakonec vybral.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti D
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 116774