ROUN, J. Návrh řídicího systému pneumatického manipulátoru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vetiška, Jan

Studeny vypracoval práci na téma "Návrh řídicího systému pneumatického manipulátoru". Zadání práce bylo rozděleno do čtyř dílčích cílů, jejichž splnění je popsáno v jednotlivých kapitolách. Během řešení práce student prokázal schopnost interpretovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Logické uspořádání, grafická, stylistická úprava a pravopis jsou na dobré úrovni. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod C
Vlastní přínos a originalita C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti C
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Bradáč, František

Předložená bakalářská práce je zaměřená na návrh řídícího systému pneumatického manipulátoru. Práce je zpracována v dostatečném rozsahu. V první části práce, kapitolách 3 a 4, student analyzuje a třídí všeobecně pohony a jejich rozdělení a dále se zabývá obecně pneumatickými systémy a jejich komponenty. Nad některými závěry by se student mohl více zamyslet, i když jsou pravděpodobně přebírané z literatury. Např. tab.2 na straně 19., kde je jako výhoda pneumatických systémů uváděn parametr „Čistota vzduchu vypouštěného do okolí“, což v porovnání s ostatními pohony není moc relevantní. Také třeba omezovat použití pneumatických pohonů pouze na „Potravinářský a farmaceutický průmysl“, viz. stejná tabulka, se jeví jako zavádějící. Další zvláštní závěry se objevují např. na stránce 21. kde třeba s větou „Pohon pomocí tlakového vzduchu se používá jednak v oblastech, kde je nutné zajistit čistotu okolního prostředí“ nelze souhlasit z důvodu širokého použití v dalších průmyslových odvětvích včetně těžkého průmyslu. Vlastní práce je popisována v kapitole 5. kde je studentem popisován stávající stav, objevuje se zde pneumatické schéma řešeného manipulátoru, dále pak návrh struktury řízení a popis vytvořeného řídící programu. Zde bych ovšem měl opět některé výtky k formulovaným závěrům, případně k některým nesrovnalostem v popisu. Např. na stránce 29 je uvedeno „Řízení tlaku je prováděno pomocí proporcionálních tlakových ventilů (4x) …“, kdežto ve schématu obr. 17 jsou zakresleny pouze 2x. Další připomínky lze mít k tvrzení na str. 33 „Terminál digitálních vstupů KL 1418 zajišťuje příjem náběžné hrany od digitálních senzorů“ nebo „Další možností je ŘS, který je součástí PLC programu běžícího v reálném čase na PC“, což jsou velmi nepřesná tvrzení. Karta reaguje na úroveň a PLC program je součástí řídícího systému, ne naopak. Vlastní práce a vytvořený program s vizualizací se jeví jako úspěšně zvládnutý. Bohužel se v práci tento program jako příloha neobjevuje, takže ve výsledku nebyl kontrolována, ale dle přiložených výsledků testů pro různá nastavení se jeví jako funkční.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116777