GEBRLÍN, J. Návrh podvozku soutěžního modelu letadla [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartoněk, Jaroslav

Bakalářská práce obsahuje základní informace o podvozcích pro malá a střední letadla. Práce je rozčleněna do tří hlavních částí. V první části jsou popsány nejběžněji používané koncepce podvozku včetně hodnocení jejich výhod a nevýhod. Na jejich základě je tato část ukončena výběrem koncepce, která je podle autora nejvhodnější pro zadaný soutěžní model. Druhá část popisuje výpočet zatížení vybraného podvozku podle požadavků předpisu CS-23 Amdt 3. Ve třetí části je pak zhruba nastíněn konstrukční návrh podvozku, hlavním obsahem této části je jeho pevnostní kontrola. Součástí práce je i stručný popis požadavků soutěže Air Cargo Challenge 2019, pro niž je model navržen. Z hlediska faktického obsahu práce obsahuje vše potřebné. Kapitoly na sebe logicky navazují. Předpis CS-23 sice není původně zamýšlen jako podklad pro dimenzování podvozků rádiem řízených modelů, z čehož plynou místy nerealisticky vysoké hodnoty zatížení, avšak z hlediska metodiky to není ke škodě. Obrázky a schémata jsou provedeny přehledně a zjednodušují orientaci v textu. V průběhu vývoje modelu bylo rozhodnuto klasický podvozek z modelu odstranit kvůli úspoře hmotnosti, vzlet provádět ze startovacího vozíku a přistání uskutečňovat pouze na jednokolvý podvozek. Tato informace v práci rovněž nechybí, i když je až součástí závěru. Výtky lze mít k pevnostní kontrole. V kapitole 7.2.1. student provedl pevnostní výpočet kritického průřezu nosníku ostruhového kola a kombinací dvou případů zatížení vytvořil třetí případ, který však není předpisem CS-23 požadován. Bylo by rovněž velmi vhodné provést kontrolu reálně použitého jednokolového podvozku. Tento ovšem není zmíněn ani v přehledu možných koncepcí podvozku, třebaže se jedná o typ poměrně rozšířený na větroních. Drobné chyby je možné najít také ve výpočtu zatížení. Přehlednost výpočtů poněkud snižuje fakt, že v mnoha případech je uveden pouze výpočetní vztah a výsledek bez dosazení numerických hodnot. V některých případech (např. obr. 7.3) se objevuje rozpor mezi rozměry uvedenými v obrázku a rozměry uvedenými v textu a výpočtu. Jako celek je však práce adekvátně zpracována a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Katrňák, Tomáš

V bakalářské práci se student zabývá výběrem uspořádání a konstrukčním návrhem podvozku pro letoun na soutěž Air Cargo Challenge 2019. V prvních kapitolách je stručně představena studentská soutěž, navrhovaný letoun a výběr vhodné koncepce podvozku. Místo dopravních letounů se student měl zaměřit na uspořádání podvozku pro danou velikost letounu. Finální řešení s jednokolovým hlavním podvozkem a startovacím vozíkem není ve výběru zmíněno. Pro výpočet pozemního zatížení a konstrukční návrh byl tedy zvolen pevný podvozek se dvěma koly na hlavním podvozku a záďovým kolem. Student využil vzorce ze stavebního předpisu UL-2 a CS-23. Vhodnější by bylo tyto výpočty pozemního zatížení rozdělit do dvou kapitol a srovnat. Ve dvou případech zatížení je celkové zatížení hlavního podvozku aplikováno jen na jedno kolo a tomu pak odpovídají i navržené rozměry podvozku. Pozemní zatížení hlavního podvozku mělo být rozloženo na levé a pravé kolo a také stlačení podvozku mělo být vhodněji zvoleno. Místy jsou v práci chybné odkazy na obrázky a stylistické chyby. Je potřeba zmínit, že student bakalářského studia nastudoval metody výpočtu leteckých konstrukcí, které se vyučují až v magisterském stupni. Práce je výborně strukturovaná, svým obsahem splňuje zadání, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání B
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii C
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 116808