LABSKÝ, J. Konstrukce formátovací pily [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2010.

Posudky

Posudek vedoucího

Blecha, Petr

Student byl v průběhu vypracovávání bakalářské práce velmi aktivní a samostatný. Všechny připomínky vedoucího práce úspěšně zapracoval do předložené bakalářské práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené vysledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holub, Michal

Předložená BP splňuje požadavky a cíle zadání, přičemž samotný 3D model s přiloženou sestavou naplňuje rozsah bakalářské práce. Vytkl bych zde malý prostor věnovaný technologii obrábění, ze které vychází následná konstrukce (z čeho vyhází zvolené otáčky hlavního a předřezového kotouče.)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. vysledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 29846