MACHOŇ, M. Analytické řešení ohybového kmitání nosníků [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Havlásek, Michal

Bakalářská práce se skládá ze dvou základních částí a to analytického výpočtu vlastních frekvencí a vlastních tvarů nosníku a dále z experimentu. Analytický výpočet je proveden dvěma způsoby, kromě klasického postupu bylo provedeno řešení pomocí tzv. Krylovových funkcí. Řešení je v obou případech odvozeno obecně a následně je proveden výpočet vlastních frekvencí a vlastních tvarů pro jeden konkrétní nosník, na kterém byly následně experimentálně stanoveny vlastní frekvence. V poslední části jsou porovnány výsledky výpočtu a experimentu. Při tvorbě této bakalářské práce musel student použít znalosti, které jsou nad rámec bakalářského studia. Bakalářská práce obsahuje jak výpočet tak i jeho experimentální verifikaci, což není pro tento typ práce běžné. Odvození výsledných analytických vztahů pro vlastní frekvence a vlastní tvary je prezentováno přehledně a bez chyb. Bohužel se však student v textu nevyhnul faktickým nepřesnostem, jako např. zavádějící definice pružného tělesa. Jedná se však pouze o drobné nedostatky, které neovlivnily výsledky prezentované v práci, a které pramení hlavně z faktu, že se student věnoval problematice, která je na bakalářském studiu vyučována pouze okrajově. Ačkoliv je samotné řešení popsáno velmi přehledně, tak popis nosníku, na kterém byly odvozené vztahy aplikovány a pro který byl proveden experiment, není v textu dostatečně zdůrazněn. Výše zmíněné nedostatky však nesnižují velmi vysokou úroveň práce. Cíle, které si student vytyčil, se podařilo beze zbytku splnit. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Habán, Vladimír

V předložené bakalářské práci je řešeno ohybové kmitání nosníku. Je zde uvedeno odvození „rovnice kmitání“ ze základních pohybových rovnic. V teoretické části včetně vlivu od namáhání nosníku smykem a s uvažováním rotační setrvačnosti elementu. Vlastní odvození pohybových rovnic je provedeno již bez těchto vlivů. Diplomant provedl odvození rovnice kmitání pomocí předpokládaného řešení ve tvaru násobku funkce polohy a funkce času. Dle odvozených vztahu stanovil vlastní frekvence a vlastní tvary kmitu pro nosník s volnými konci. Odvození bylo provedeno i pomoci řešení ve tvaru Krylovových funkci. Výsledky matematické simulace diplomant porovnal s měřenými daty. Přehlednost práce je snížena zavedením vlastní symboliky především při práci s imaginární jednotkou. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti B
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116827